Fråntagen sin frihet har man ändå kvar inom sig att bestämma vem man är och vad man vill göra.


fråntagen-sin-frihet-har-man-ändå-kvar-inom-sig-att-bestämma-vem-man-är-och-vad-man-vill-göra
martin schibbyefråntagensinfrihetharmanändåkvarinomsigattbestämmavemärochvadvillgrafråntagen sinsin frihetfrihet harhar manman ändåändå kvarkvar inominom sigsig attatt bestämmabestämma vemvem manman ärär ochoch vadvad manman villvill görafråntagen sin frihetsin frihet harfrihet har manhar man ändåman ändå kvarändå kvar inomkvar inom siginom sig attsig att bestämmaatt bestämma vembestämma vem manvem man ärman är ochär och vadoch vad manvad man villman vill görafråntagen sin frihet harsin frihet har manfrihet har man ändåhar man ändå kvarman ändå kvar inomändå kvar inom sigkvar inom sig attinom sig att bestämmasig att bestämma vematt bestämma vem manbestämma vem man ärvem man är ochman är och vadär och vad manoch vad man villvad man vill görafråntagen sin frihet har mansin frihet har man ändåfrihet har man ändå kvarhar man ändå kvar inomman ändå kvar inom sigändå kvar inom sig attkvar inom sig att bestämmainom sig att bestämma vemsig att bestämma vem manatt bestämma vem man ärbestämma vem man är ochvem man är och vadman är och vad manär och vad man villoch vad man vill göra

Medan man funderar på vad man ska göra kan man slå sig ner och sjunga en visa. -Nalle Puh
medan-man-funderar-på-vad-man-ska-göra-kan-man-slå-sig-ner-och-sjunga-visa
Är Walt vända sig i sin grav? En man vid namn Joe Roth driver Disney just nu, han gav mig klartecken och total frihet att göra vad jag ville göra.
Är-walt-vända-sig-i-sin-grav-en-man-vid-namn-joe-roth-driver-disney-just-nu-han-gav-mig-klartecken-och-total-frihet-att-göra-vad-jag-ville-göra
Om man inte vet var man ska är det ingen idé att skynda sig. Man vet ändå inte när man kommer fram. -Nalle Puh
om-man-inte-vet-var-man-ska-är-det-ingen-idé-att-skynda-sig-man-vet-ändå-inte-när-man-kommer-fram
Att veta hur man frigöra sig är ingenting; den mödosamma sak är att veta vad man ska göra med en frihet -Andre Gide
att-veta-hur-man-frigöra-sig-är-ingenting-den-mödosamma-sak-är-att-veta-vad-man-ska-göra-med-frihet
En man kan säkert göra vad hon vill göra, men kan inte bestämma vad han vill. -Schopenhauer
en-man-kan-säkert-göra-vad-hon-vill-göra-men-kan-inte-bestämma-vad-han-vill
Det är fantastiskt vad man kan åstadkomma om man inte bryr sig vem som får kredit.
det-är-fantastiskt-vad-man-kan-åstadkomma-om-man-inte-bryr-sig-vem-som-får-kredit