Folk kommer alltid lämna ditt liv och det kan vara så smärtsamt, men de som är avsedda att stanna kommer alltid att finnas där.


folk-kommer-alltid-lämna-ditt-liv-och-det-kan-vara-så-smärtsamt-men-de-som-är-avsedda-att-stanna-kommer-alltid-att-finnas-där
terry markfolkkommeralltidlämnadittlivochdetkanvarasmärtsamtmendesomäravseddaattstannafinnasdärfolk kommerkommer alltidalltid lämnalämna dittditt livliv ochoch detdet kankan varavara såså smärtsamtmen dede somsom ärär avseddaavsedda attatt stannastanna kommerkommer alltidalltid attatt finnasfinnas därfolk kommer alltidkommer alltid lämnaalltid lämna dittlämna ditt livditt liv ochliv och detoch det kandet kan varakan vara såvara så smärtsamtmen de somde som ärsom är avseddaär avsedda attavsedda att stannaatt stanna kommerstanna kommer alltidkommer alltid attalltid att finnasatt finnas därfolk kommer alltid lämnakommer alltid lämna dittalltid lämna ditt livlämna ditt liv ochditt liv och detliv och det kanoch det kan varadet kan vara såkan vara så smärtsamtmen de som ärde som är avseddasom är avsedda attär avsedda att stannaavsedda att stanna kommeratt stanna kommer alltidstanna kommer alltid attkommer alltid att finnasalltid att finnas därfolk kommer alltid lämna dittkommer alltid lämna ditt livalltid lämna ditt liv ochlämna ditt liv och detditt liv och det kanliv och det kan varaoch det kan vara sådet kan vara så smärtsamtmen de som är avseddade som är avsedda attsom är avsedda att stannaär avsedda att stanna kommeravsedda att stanna kommer alltidatt stanna kommer alltid attstanna kommer alltid att finnaskommer alltid att finnas där

En trevlig person kommer alltid att finnas i minnet, kommer en bättre människa alltid i drömmen. Men en uppriktig person kommer alltid att vara i hjärtat.
en-trevlig-person-kommer-alltid-att-finnas-i-minnet-kommer-bättre-människa-alltid-i-drömmen-men-uppriktig-person-kommer-alltid-att-vara-i
Ditt liv kan vara svårt, men det finns människor värre än du. Alltid. Ha tålamod. Ditt liv kommer att förbättras.
ditt-liv-kan-vara-svårt-men-det-finns-människor-värre-än-alltid-ha-tålamod-ditt-liv-kommer-att-förbättras
Jag kanske inte alltid vara där med dig, men jag kommer alltid att finnas där för dig.
jag-kanske-inte-alltid-vara-där-med-dig-men-jag-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
De viktiga människor i våra liv lämnar avtryck de kan stanna eller gå i den fysiska världen, men de är alltid där i ditt hjärta
de-viktiga-människor-i-våra-liv-lämnar-avtryck-de-kan-stanna-eller-gå-i-den-fysiska-världen-men-de-är-alltid-där-i-ditt-hjärta
Det kommer alltid att finnas någon bättre än dig, det kommer alltid att finnas någon värre... men det finns ingen exakt som du! -Nishan Panwar
det-kommer-alltid-att-finnas-någon-bättre-än-dig-det-kommer-alltid-att-finnas-någon-värre-men-det-finns-ingen-exakt-som
Att vara singel är cool... Men det är skönt att ha någon som du vet kommer alltid att finnas där för dig.
att-vara-singel-är-cool-men-det-är-skönt-att-ha-någon-som-vet-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig