Flitiga forskare är den som älskar sig själv, och önskar att ha anledning att applådera och älska sig själv.


flitiga-forskare-är-den-som-älskar-sig-själv-och-önskar-att-ha-anledning-att-applådera-och-älska-sig-själv
william godwinflitigaforskareärdensomälskarsigsjälvochnskaratthaanledningapplåderaälskasjälvflitiga forskareforskare ärär denden somsom älskarälskar sigsig självoch önskarönskar attatt haha anledninganledning attatt applåderaapplådera ochoch älskaälska sigsig självflitiga forskare ärforskare är denär den somden som älskarsom älskar sigälskar sig självoch önskar attönskar att haatt ha anledningha anledning attanledning att applåderaatt applådera ochapplådera och älskaoch älska sigälska sig självflitiga forskare är denforskare är den somär den som älskarden som älskar sigsom älskar sig självoch önskar att haönskar att ha anledningatt ha anledning attha anledning att applåderaanledning att applådera ochatt applådera och älskaapplådera och älska sigoch älska sig självflitiga forskare är den somforskare är den som älskarär den som älskar sigden som älskar sig självoch önskar att ha anledningönskar att ha anledning attatt ha anledning att applåderaha anledning att applådera ochanledning att applådera och älskaatt applådera och älska sigapplådera och älska sig själv

Den starkaste åtgärder för en kvinna är att älska sig själv, vara sig själv, och lysa bland dem som aldrig trodde att de kunde! -Ash Sweeney
den-starkaste-åtgärder-för-kvinna-är-att-älska-sig-själv-vara-sig-själv-och-lysa-bland-dem-som-aldrig-trodde-att-de-kunde
Sexig är en kvinna som känner sig, älskar sig själv, accepterar sig själv... precis som hon är
sexig-är-kvinna-som-känner-sig-älskar-sig-själv-accepterar-sig-själv-precis-som-hon-är
Kärleken söker ingen anledning bortom sig själv och ingen frukt; det är dess egen frukt, sin egen njutning. Jag älskar att jag älskar; Jag älskar för att jag kan älska. -St Bernard
kärleken-söker-ingen-anledning-bortom-sig-själv-och-ingen-frukt-det-är-dess-egen-frukt-sin-egen-njutning-jag-älskar-att-jag-älskar-jag-älskar
En person lär sig att älska sig själv genom de enkla handlingar älska och bli älskad av någon annan.
en-person-lär-sig-att-älska-sig-själv-genom-de-enkla-handlingar-älska-och-bli-älskad-av-någon-annan
Du måste älska dig själv innan du älska en annan. Genom att acceptera sig själv och till fullo är vad du är, kan din blotta närvaro göra andra lyckliga -Mignon McLaughlin
du-måste-älska-dig-själv-innan-älska-annan-genom-att-acceptera-sig-själv-och-till-fullo-är-vad-är-kan-din-blotta-närvaro-göra-andra
Rättvisa måste alltid ifrågasätta sig själv, precis som samhället kan existera endast med hjälp av det arbete den gör sig själv och på dess institutioner
rättvisa-måste-alltid-ifrågasätta-sig-själv-precis-som-samhället-kan-existera-endast-med-hjälp-av-det-arbete-den-gör-sig-själv-och-på-dess