Flitiga bonden planterar träd, som han själv aldrig kommer att se frukten.


flitiga-bonden-planterar-träd-som-han-själv-aldrig-kommer-att-se-frukten
ciceroflitigabondenplanterarträdsomhansjälvaldrigkommerattsefruktenflitiga bondenbonden planterarplanterar trädsom hanhan självsjälv aldrigaldrig kommerkommer attatt sese fruktenflitiga bonden planterarbonden planterar trädsom han självhan själv aldrigsjälv aldrig kommeraldrig kommer attkommer att seatt se fruktenflitiga bonden planterar trädsom han själv aldrighan själv aldrig kommersjälv aldrig kommer attaldrig kommer att sekommer att se fruktensom han själv aldrig kommerhan själv aldrig kommer attsjälv aldrig kommer att sealdrig kommer att se frukten

Han som planterar träd älskar andra än sig själv.En man har gjort åtminstone en början på att upptäcka meningen med mänskligt liv när han planterar skuggande träd under vilket han vet mycket väl att han aldrig kommer att sitta.En man inte plantera ett träd för sig själv. Han planterar det för eftervärlden.Han planterar träd för att gynna en annan generation.Han som planterar ett träd växter ett hopp.Träd som växer långsamt bär den bästa frukten.