Flitig som man måste vara i lärande, måste man vara flitig i att glömma annars processen är en av pedanteri, inte kultur.


flitig-som-man-måste-vara-i-lärande-måste-man-vara-flitig-i-att-glömma-annars-processen-är-av-pedanteri-inte-kultur
flitigsommanmåstevaralärandeflitigattglmmaannarsprocessenäravpedanteriintekulturflitig somsom manman måstemåste varavara ii lärandemåste manman varavara flitigflitig ii attatt glömmaglömma annarsannars processenprocessen ären avav pedanteriinte kulturflitig som mansom man måsteman måste varamåste vara ivara i lärandemåste man varaman vara flitigvara flitig iflitig i atti att glömmaatt glömma annarsglömma annars processenannars processen ärprocessen är enär en aven av pedanteriflitig som man måstesom man måste varaman måste vara imåste vara i lärandemåste man vara flitigman vara flitig ivara flitig i attflitig i att glömmai att glömma annarsatt glömma annars processenglömma annars processen ärannars processen är enprocessen är en avär en av pedanteriflitig som man måste varasom man måste vara iman måste vara i lärandemåste man vara flitig iman vara flitig i attvara flitig i att glömmaflitig i att glömma annarsi att glömma annars processenatt glömma annars processen ärglömma annars processen är enannars processen är en avprocessen är en av pedanteri

Att vara ledig är en kort väg till döden och att vara flitig är ett sätt att leva dåraktiga människor är lediga kloka människor är flitig
att-vara-ledig-är-kort-väg-till-döden-och-att-vara-flitig-är-ett-sätt-att-leva-dåraktiga-människor-är-lediga-kloka-människor-är-flitig
Om du vara flitig att skaffa rikedom, vara generösa i behandlingen av det. Man är aldrig så lycklig som när han giver lycka till en annan.
om-vara-flitig-att-skaffa-rikedom-vara-generö-i-behandlingen-av-det-man-är-aldrig-så-lycklig-som-när-han-giver-lycka-till-annan
Jorden gjordes så olika, att minnet av osammanhängande man, flitig förändring, och nöjd med nyhet, kan bortskämd.
jorden-gjordes-så-olika-att-minnet-av-osammanhängande-man-flitig-förändring-och-nöjd-med-nyhet-kan-bortskämd
Man måste veta kombinationer, måste man ha en verklig kunskap om mat för att vara i ögonblicket
man-måste-veta-kombinationer-måste-man-ha-verklig-kunskap-om-mat-för-att-vara-i-ögonblicket
Jag tror att det finns ingen mantra för framgång. Man måste bara vara positivt och fortsätta göra ett bra arbete. Man måste fortsätta framåt och inte tänka mycket. -Madhuri Dixit
jag-tror-att-det-finns-ingen-mantra-för-framgång-man-måste-bara-vara-positivt-och-fortsätta-göra-ett-bra-arbete-man-måste-fortsätta-framåt
För att förstå vilken typ av människor måste man vara en prins, och att förstå vilken typ av prinsen, måste man vara av folket.
för-att-förstå-vilken-typ-av-människor-måste-man-vara-prins-och-att-förstå-vilken-typ-av-prinsen-måste-man-vara-av-folket