Fiction är en sådan värld av frihet, det är underbart. Om du vill att någon ska flyga, kan de flyga.


fiction-är-sådan-värld-av-frihet-det-är-underbart-om-vill-att-någon-ska-flyga-kan-de-flyga
fictionärsådanvärldavfrihetdetunderbartomvillattnågonskaflygakandeflygafiction ären sådansådan världvärld avav frihetdet ärär underbartom dudu villvill attatt någonnågon skaska flygakan dede flygafiction är enär en sådanen sådan världsådan värld avvärld av frihetdet är underbartom du villdu vill attvill att någonatt någon skanågon ska flygakan de flygafiction är en sådanär en sådan världen sådan värld avsådan värld av frihetom du vill attdu vill att någonvill att någon skaatt någon ska flygafiction är en sådan världär en sådan värld aven sådan värld av frihetom du vill att någondu vill att någon skavill att någon ska flyga

Från filmen, pojken som kunde flyga Någonstans djupt inne, kan vi alla flyga.Aerodynamiskt humlan ska inte kunna flyga men humlan inte vet det så det går att flyga ändåDen som vill lära sig att flyga en dag måste först lära sig att stå och gå och springa och klättra och dansa en kan inte flyga i flygande.Fåglar har vingar de är fria att de kan flyga var de vill när de vill. De har den typ av rörlighet många avundsjuka.Det är något jag vill övervinna. Och mina barn är rädda för att döden för att flyga. Jag vill att de ska bevittna mig att övervinna det.Om du vill flyga, då måste du släppa det som tynger ner dig.