Faktum är att inlärningsprocessen går vidare, och så länge röster inte stillas och sångarna går att sjunga en del av det går igenom.


faktum-är-att-inlärningsprocessen-går-vidare-och-så-länge-röster-inte-stillas-och-sångarna-går-att-sjunga-del-av-det-går-igenom
faktumärattinlärningsprocessengårvidareochlängersterintestillassångarnasjungadelavdetigenomfaktum ärär attatt inlärningsprocesseninlärningsprocessen gårgår vidareoch såså längelänge rösterröster inteinte stillasstillas ochoch sångarnasångarna gårgår attatt sjungasjunga enen deldel avav detdet gårgår igenomfaktum är attär att inlärningsprocessenatt inlärningsprocessen gårinlärningsprocessen går vidareoch så längeså länge rösterlänge röster interöster inte stillasinte stillas ochstillas och sångarnaoch sångarna gårsångarna går attgår att sjungaatt sjunga ensjunga en delen del avdel av detav det gårdet går igenomfaktum är att inlärningsprocessenär att inlärningsprocessen gåratt inlärningsprocessen går vidareoch så länge rösterså länge röster intelänge röster inte stillasröster inte stillas ochinte stillas och sångarnastillas och sångarna gåroch sångarna går attsångarna går att sjungagår att sjunga enatt sjunga en delsjunga en del aven del av detdel av det gårav det går igenomfaktum är att inlärningsprocessen gårär att inlärningsprocessen går vidareoch så länge röster inteså länge röster inte stillaslänge röster inte stillas ochröster inte stillas och sångarnainte stillas och sångarna gårstillas och sångarna går attoch sångarna går att sjungasångarna går att sjunga engår att sjunga en delatt sjunga en del avsjunga en del av deten del av det gårdel av det går igenom

Människor förändras och kärlek kommer att dö. Du är aldrig tillräckligt bra och du vet inte varför. Tiden går och saker går fel, men kom ihåg livet går vidare.Du får aldrig till det bästa tills du går igenom det värsta, orsaka livet går vidare.Gud designar vad vi går igenom i livet, men vi bestämmer hur vi går igenom det. I allting börjar och slutar med en bön den bästa planen.Vissa går till kyrkan för att se och bli sedd, en del går det att säga att de har varit en del går det att sova och nicka, men få gå dit för att tillbe GudLivet går vidare, och jag går vidare till nästa sak, men jag hoppas de tvålar som fortfarande körs kommer att frodas. De har miljontals trogna tittareMänniskor förändras, saker går fel, livet går vidare och ingenting kommer aldrig att bli densamma.