Försvinnandet av en känsla av ansvar är det mest långtgående konsekvens av underkastelse till myndigheten.


försvinnandet-av-känsla-av-ansvar-är-det-mest-långtgående-konsekvens-av-underkastelse-till-myndigheten
stanley milgramfrsvinnandetavkänslaansvarärdetmestlångtgåendekonsekvensunderkastelsetillmyndighetenförsvinnandet avav enen känslakänsla avav ansvaransvar ärär detdet mestmest långtgåendelångtgående konsekvenskonsekvens avav underkastelseunderkastelse tilltill myndighetenförsvinnandet av enav en känslaen känsla avkänsla av ansvarav ansvar äransvar är detär det mestdet mest långtgåendemest långtgående konsekvenslångtgående konsekvens avkonsekvens av underkastelseav underkastelse tillunderkastelse till myndighetenförsvinnandet av en känslaav en känsla aven känsla av ansvarkänsla av ansvar ärav ansvar är detansvar är det mestär det mest långtgåendedet mest långtgående konsekvensmest långtgående konsekvens avlångtgående konsekvens av underkastelsekonsekvens av underkastelse tillav underkastelse till myndighetenförsvinnandet av en känsla avav en känsla av ansvaren känsla av ansvar ärkänsla av ansvar är detav ansvar är det mestansvar är det mest långtgåendeär det mest långtgående konsekvensdet mest långtgående konsekvens avmest långtgående konsekvens av underkastelselångtgående konsekvens av underkastelse tillkonsekvens av underkastelse till myndigheten

Ingen kvinna vill vara i underkastelse till en man som inte är i underkastelse till Gud! -TD Jakes
ingen-kvinna-vill-vara-i-underkastelse-till-man-som-inte-är-i-underkastelse-till-gud
Stepparenting är som arbetar på ett sent närbutik... allt ansvar och ingen av myndigheten. -Valerie J Lewis Coleman
stepparenting-är-som-arbetar-på-ett-sent-närbutik-allt-ansvar-och-ingen-av-myndigheten
Och så går segregation som är den mest långtgående utveckling i historien om negern sedan förslavning av loppet.
och-så-går-segregation-som-är-den-mest-långtgående-utveckling-i-historien-om-negern-sedan-förslavning-av-loppet
Försök att utveckla en sådan stark känsla av ansvar som du kan stå upp till de hårdaste stormar, tryggt förkunnar, jag gör det. Bara titta på mig! -Senora Roy
försök-att-utveckla-sådan-stark-känsla-av-ansvar-som-kan-stå-upp-till-de-hårdaste-stormar-tryggt-förkunnar-jag-gör-det-bara-titta-på-mig
Myndigheten har all anledning att frukta skeptiker, för myndigheten kan sällan överleva i ansiktet av tvivel.
myndigheten-har-all-anledning-att-frukta-skeptiker-för-myndigheten-kan-sällan-överleva-i-ansiktet-av-tvivel
Fram till den stora massan av människor skall fyllas med känsla av ansvar för varandras välfärd, kan social rättvisa aldrig uppnås.
fram-till-den-stora-massan-av-människor-skall-fyllas-med-känsla-av-ansvar-för-varandras-välfärd-kan-social-rättvisa-aldrig-uppnås