Förlåtande vad vi inte kan glömma skapar ett nytt sätt att minnas vi ändra minnet av vårt förflutna i ett hopp för framtiden


förlåtande-vad-vi-inte-kan-glömma-skapar-ett-nytt-sätt-att-minnas-vi-ändra-minnet-av-vårt-förflutna-i-ett-hopp-för-framtiden
frlåtandevadviintekanglmmaskaparettnyttsättattminnasändraminnetavvårtfrflutnahoppfrframtidenförlåtande vadvad vivi inteinte kankan glömmaglömma skaparskapar ettett nyttnytt sättsätt attatt minnasminnas vivi ändraändra minnetminnet avav vårtvårt förflutnaförflutna ii ettett hopphopp förför framtidenförlåtande vad vivad vi intevi inte kaninte kan glömmakan glömma skaparglömma skapar ettskapar ett nyttett nytt sättnytt sätt attsätt att minnasatt minnas viminnas vi ändravi ändra minnetändra minnet avminnet av vårtav vårt förflutnavårt förflutna iförflutna i etti ett hoppett hopp förhopp för framtidenförlåtande vad vi intevad vi inte kanvi inte kan glömmainte kan glömma skaparkan glömma skapar ettglömma skapar ett nyttskapar ett nytt sättett nytt sätt attnytt sätt att minnassätt att minnas viatt minnas vi ändraminnas vi ändra minnetvi ändra minnet avändra minnet av vårtminnet av vårt förflutnaav vårt förflutna ivårt förflutna i ettförflutna i ett hoppi ett hopp förett hopp för framtidenförlåtande vad vi inte kanvad vi inte kan glömmavi inte kan glömma skaparinte kan glömma skapar ettkan glömma skapar ett nyttglömma skapar ett nytt sättskapar ett nytt sätt attett nytt sätt att minnasnytt sätt att minnas visätt att minnas vi ändraatt minnas vi ändra minnetminnas vi ändra minnet avvi ändra minnet av vårtändra minnet av vårt förflutnaminnet av vårt förflutna iav vårt förflutna i ettvårt förflutna i ett hoppförflutna i ett hopp föri ett hopp för framtiden

Samtidigt som vi kan minnas det förflutna, kan vi inte skriva framtiden. Bara våra barn, framtiden för vårt samhälle, kan göra det.
samtidigt-som-vi-kan-minnas-det-förflutna-kan-vi-inte-skriva-framtiden-bara-våra-barn-framtiden-för-vårt-samhälle-kan-göra-det
Vi kan inte ändra det förflutna, men vi kan starta ett nytt kapitel med ett lyckligt slut. -Nishan Panwar
vi-kan-inte-ändra-det-förflutna-men-vi-kan-starta-ett-nytt-kapitel-med-ett-lyckligt-slut
För att gå vidare från något av vårt förflutna vi måste ändra vårt sätt att tänka och vårt ser bakåt attityd. -Anurag Prakash Ray
för-att-gå-vidare-från-något-av-vårt-förflutna-vi-måste-ändra-vårt-sätt-att-tänka-och-vårt-ser-bakåt-attityd
Idag stänger jag dörren i det förflutna, att öppna dörrarna för framtiden, ta ett djupt andetag steg vidare genom och starta ett nytt kapitel i mitt liv. -Anurag Prakash Ray
idag-stänger-jag-dörren-i-det-förflutna-att-öppna-dörrarna-för-framtiden-ett-djupt-andetag-steg-vidare-genom-och-starta-ett-nytt-kapitel-i-mitt
Du måste lära sig ett nytt sätt att tänka innan du kan behärska ett nytt sätt att vara.
du-måste-lära-sig-ett-nytt-sätt-att-tänka-innan-kan-behärska-ett-nytt-sätt-att-vara
Du måste lära dig ett nytt sätt att tänka innan du kan bemästra ett nytt sätt att vara. -Marianne Williamson
du-måste-lära-dig-ett-nytt-sätt-att-tänka-innan-kan-bemästra-ett-nytt-sätt-att-vara