Författare, eftersom de får framgång, känns som utomstående, eftersom författarna inte möts i verkliga grupper


författare-eftersom-de-får-framgång-känns-som-utomstående-eftersom-författarna-inte-möts-i-verkliga-grupper
frfattareeftersomdefårframgångkännssomutomståendefrfattarnaintemtsverkligagruppereftersom dede fårfår framgångkänns somsom utomståendeeftersom författarnaförfattarna inteinte mötsmöts ii verkligaverkliga gruppereftersom de fårde får framgångkänns som utomståendeeftersom författarna inteförfattarna inte mötsinte möts imöts i verkligai verkliga gruppereftersom de får framgångeftersom författarna inte mötsförfattarna inte möts iinte möts i verkligamöts i verkliga gruppereftersom författarna inte möts iförfattarna inte möts i verkligainte möts i verkliga grupper

Det är det oskrivna schism som litterära författare får alla utmärkelser och commericals författare få all framgångFörfattare som katter, eftersom de är så tyst, älskvärda, kloka varelser och katter som författare av samma skälPlacebo är musik för utomstående, av utomstående och våra spelningar är som konventioner utstötta, som är cool.Du behöver inte sluta ha roligt eftersom du får gamla, får du gamla eftersom du slutar att ha roligt.Det är tråkigt tills en minns hur många dåliga böcker världen ännu kan skonas eftersom de hand om tid av författarna.Om författarna var bra affärsmän, skulle de ha för mycket meningsfullt att vara författare.