Fördelen med att göra en är att prisa sig själv är att man kan lägga det på så tjock och exakt på rätt plats


fördelen-med-att-göra-är-att-prisa-sig-själv-är-att-man-kan-lägga-det-på-så-tjock-och-exakt-på-rätt-plats
samuel butlerfrdelenmedattgraärprisasigsjälvmankanläggadettjockochexakträttplatsfördelen medmed attatt göragöra enär attatt prisaprisa sigsig självsjälv ärär attatt manman kankan läggalägga detdet påså tjocktjock ochoch exaktexakt påpå rätträtt platsfördelen med attmed att göraatt göra engöra en ären är attär att prisaatt prisa sigprisa sig självsig själv ärsjälv är attär att manatt man kanman kan läggakan lägga detlägga det pådet på såpå så tjockså tjock ochtjock och exaktoch exakt påexakt på rättpå rätt platsfördelen med att göramed att göra enatt göra en ärgöra en är atten är att prisaär att prisa sigatt prisa sig självprisa sig själv ärsig själv är attsjälv är att manär att man kanatt man kan läggaman kan lägga detkan lägga det pålägga det på sådet på så tjockpå så tjock ochså tjock och exakttjock och exakt påoch exakt på rättexakt på rätt platsfördelen med att göra enmed att göra en äratt göra en är attgöra en är att prisaen är att prisa sigär att prisa sig självatt prisa sig själv ärprisa sig själv är attsig själv är att mansjälv är att man kanär att man kan läggaatt man kan lägga detman kan lägga det påkan lägga det på sålägga det på så tjockdet på så tjock ochpå så tjock och exaktså tjock och exakt påtjock och exakt på rättoch exakt på rätt plats

Den enskilt viktigaste som vem som helst kan göra i denna värld är att gifta sig med rätt person, på rätt plats, med rätt myndighet. -Bruce R McConkie
den-enskilt-viktigaste-som-vem-som-helst-kan-göra-i-denna-värld-är-att-gifta-sig-med-rätt-person-på-rätt-plats-med-rätt-myndighet
Den enda fördelen med makt är att man kan göra mer nytta.
den-enda-fördelen-med-makt-är-att-man-kan-göra-mer-nytta
Fortunate faktiskt är mannen som tar exakt rätt mått på sig själv, och har en rättvis balans mellan vad han kan förvärva och vad han kan använda. -Peter Latham
fortunate-faktiskt-är-mannen-som-tar-exakt-rätt-mått-på-sig-själv-och-har-rättvis-balans-mellan-vad-han-kan-förvärva-och-vad-han-kan
Rätt man på rätt plats, vid rätt tidpunkt - kan stjäla miljontals -Gregory Nunn
rätt-man-på-rätt-plats-vid-rätt-tidpunkt-kan-stjä-miljontals
Det största misstaget man kan göra är att förlora sig själv i färd med att älska någon för mycket och glömmer att du är speciell också.
det-största-misstaget-man-kan-göra-är-att-förlora-sig-själv-i-färd-med-att-älska-någon-för-mycket-och-glömmer-att-är-speciell-också
Största misstag man kan göra är att förlora sig själv i färd med att värdera någon alltför mycket. Och glömma att du är speciell också.
största-misstag-man-kan-göra-är-att-förlora-sig-själv-i-färd-med-att-värdera-någon-alltför-mycket-och-glömma-att-är-speciell-också