För att visa att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger liksom för att motionera sig.


för-att-visa-att-man-inte-alls-blev-rädd-när-man-hoppade-till-kan-man-hoppa-upp-och-ner-ett-tre-gånger-liksom-för-att-motionera-sig
nalle puhfrattvisamaninteallsblevräddnärhoppadetillkanhoppauppochneretttregångerliksomfrmotionerasigför attatt visavisa attatt manman inteinte allsalls blevblev räddrädd närnär manman hoppadehoppade tillkan manman hoppahoppa uppupp ochoch nerner ettett parpar tretre gångergånger liksomliksom förför attatt motioneramotionera sigför att visaatt visa attvisa att manatt man inteman inte allsinte alls blevalls blev räddblev rädd närrädd när mannär man hoppademan hoppade tillkan man hoppaman hoppa upphoppa upp ochupp och neroch ner ettner ett parett par trepar tre gångertre gånger liksomgånger liksom förliksom för attför att motioneraatt motionera sigför att visa attatt visa att manvisa att man inteatt man inte allsman inte alls blevinte alls blev räddalls blev rädd närblev rädd när manrädd när man hoppadenär man hoppade tillkan man hoppa uppman hoppa upp ochhoppa upp och nerupp och ner ettoch ner ett parner ett par treett par tre gångerpar tre gånger liksomtre gånger liksom förgånger liksom för attliksom för att motioneraför att motionera sigför att visa att manatt visa att man intevisa att man inte allsatt man inte alls blevman inte alls blev räddinte alls blev rädd näralls blev rädd när manblev rädd när man hoppaderädd när man hoppade tillkan man hoppa upp ochman hoppa upp och nerhoppa upp och ner ettupp och ner ett paroch ner ett par trener ett par tre gångerett par tre gånger liksompar tre gånger liksom förtre gånger liksom för attgånger liksom för att motioneraliksom för att motionera sig

Medan man funderar på vad man ska göra kan man slå sig ner och sjunga en visa. -Nalle Puh
medan-man-funderar-på-vad-man-ska-göra-kan-man-slå-sig-ner-och-sjunga-visa
Han var beryktad en av de vise män som gjorde svar på frågan, när en man ska gifta sig?
han-var-beryktad-av-de-vise-män-som-gjorde-svar-på-frågan-när-man-ska-gifta-sig-en-ung-man-ännu-inte-äldre-man-inte-alls
Visa mig en man som lever ensam och har en ständigt ren kök, och 8 gånger av nio Jag ska visa dig en man med avskyvärda andliga egenskaper.
visa-mig-man-som-lever-ensam-och-har-ständigt-ren-kök-och-8-gånger-av-nio-jag-ska-visa-dig-man-med-avskyvärda-andliga-egenskaper
När man har kärlek till Gud, gör man inte känner någon fysisk attraktion till hustru, barn, släktingar och vänner. Man behåller bara medkänsla för dem.
när-man-har-kärlek-till-gud-gör-man-inte-känner-någon-fysisk-attraktion-till-hustru-barn-släktingar-och-vänner-man-behåller-bara-medkänsla
Lägg märke till skillnaden mellan vad som händer när en man säger till sig själv, har jag misslyckats tre gånger, och vad som händer när han säger, jag är ett misslyckande.
lägg-märke-till-skillnaden-mellan-vad-som-händer-när-man-säger-till-sig-själv-har-jag-misslyckats-tre-gånger-och-vad-som-händer-när-han
För att visa medlidande känns som ett tecken på förakt för att man har klart upphört att vara ett objekt av rädsla så fort man synd. -Friedrich Nietzsche
för-att-visa-medlidande-känns-som-ett-tecken-på-förakt-för-att-man-har-klart-upphört-att-vara-ett-objekt-av-rädsla-så-fort-man-synd