För att göra ditt uppdrag framgångsrik måste du ha lust, förtroende, mod och konsekvens.


för-att-göra-ditt-uppdrag-framgångsrik-måste-ha-lust-förtroende-mod-och-konsekvens
anil sinhafrattgradittuppdragframgångsrikmåstehalustfrtroendemodochkonsekvensför attatt göragöra dittditt uppdraguppdrag framgångsrikframgångsrik måstemåste dudu haha lustmod ochoch konsekvensför att göraatt göra dittgöra ditt uppdragditt uppdrag framgångsrikuppdrag framgångsrik måsteframgångsrik måste dumåste du hadu ha lustmod och konsekvensför att göra dittatt göra ditt uppdraggöra ditt uppdrag framgångsrikditt uppdrag framgångsrik måsteuppdrag framgångsrik måste duframgångsrik måste du hamåste du ha lustför att göra ditt uppdragatt göra ditt uppdrag framgångsrikgöra ditt uppdrag framgångsrik måsteditt uppdrag framgångsrik måste duuppdrag framgångsrik måste du haframgångsrik måste du ha lust

För att lyckas måste man ha lust och tro att han kan göra det. Han måste ha mod att komma ut ur sin komfortzon om situationen kräver. -Anil Sinha
för-att-lyckas-måste-man-ha-lust-och-tro-att-han-kan-göra-det-han-måste-ha-mod-att-komma-ut-ur-sin-komfortzon-om-situationen-kräver
Inskärpa perfektion, beslutsamhet, förtroende och mod att göra ditt liv en framgångshistoria. -Anil Sinha
inskärpa-perfektion-beslutsamhet-förtroende-och-mod-att-göra-ditt-liv-framgångshistoria
För att lyckas med ditt uppdrag måste du ha målmedvetna hängivenhet till ditt mål. -Abdul Kalam
för-att-lyckas-med-ditt-uppdrag-måste-ha-målmedvetna-hängivenhet-till-ditt-mål
För att bli framgångsrik i verkligheten, måste du först bli framgångsrik i ditt sinne. -Renee Veldman
för-att-bli-framgångsrik-i-verkligheten-måste-först-bli-framgångsrik-i-ditt-sinne
För att bli framgångsrik, måste du Family & Friends, men för att vara mycket framgångsrik, måste du Fiender och konkurrenter...!
för-att-bli-framgångsrik-måste-family-friends-men-för-att-vara-mycket-framgångsrik-måste-fiender-och-konkurrenter
Förtroende byggs med konsekvens.
förtroende-byggs-med-konsekvens