Får jultomten ge dig allt du önskar den här julen. Här är önskar dig och alla dina nära och kära en mycket lycklig och Joyous Jul


får-jultomten-ge-dig-allt-önskar-den-här-julen-här-är-önskar-dig-och-alla-dina-nära-och-kära-mycket-lycklig-och-joyous-jul
fårjultomtengedigalltnskardenhärjulenhärärochalladinanärakäramycketlyckligjoyousjulfår jultomtenjultomten gege digdig alltallt dudu önskarönskar denden härhär julenhär ärär önskarönskar digdig ochoch allaalla dinadina näranära ochoch kärakära enen mycketmycket lyckliglycklig ochoch joyousjoyous julfår jultomten gejultomten ge digge dig alltdig allt duallt du önskardu önskar denönskar den härden här julenhär är önskarär önskar digönskar dig ochdig och allaoch alla dinaalla dina näradina nära ochnära och käraoch kära enkära en mycketen mycket lyckligmycket lycklig ochlycklig och joyousoch joyous julfår jultomten ge digjultomten ge dig alltge dig allt dudig allt du önskarallt du önskar dendu önskar den härönskar den här julenhär är önskar digär önskar dig ochönskar dig och alladig och alla dinaoch alla dina näraalla dina nära ochdina nära och käranära och kära enoch kära en mycketkära en mycket lyckligen mycket lycklig ochmycket lycklig och joyouslycklig och joyous julfår jultomten ge dig alltjultomten ge dig allt duge dig allt du önskardig allt du önskar denallt du önskar den härdu önskar den här julenhär är önskar dig ochär önskar dig och allaönskar dig och alla dinadig och alla dina näraoch alla dina nära ochalla dina nära och käradina nära och kära ennära och kära en mycketoch kära en mycket lyckligkära en mycket lycklig ochen mycket lycklig och joyousmycket lycklig och joyous jul

Irländska välsignelser till dig och dina nära och kära. önskar dig en mycket lycklig St. Patrick Feast.
irländska-välsignelser-till-dig-och-dina-nära-och-kära-önskar-dig-mycket-lycklig-st-patrick-feast
Hej baby, här önskar dig och rolig och present brätten jul. Må alla dina drömmar förvandlas till verklighet. God Jul och ett Gott Nytt År.
hej-baby-här-önskar-dig-och-rolig-och-present-brätten-jul-må-alla-dina-drömmar-förvandlas-till-verklighet-god-jul-och-ett-gott-nytt-År
Det är 25 december! Må Gud välsigna dig och dina nära och kära hela året runt! Ha en Joyous Jul
det-är-25-december-må-gud-välsigna-dig-och-dina-nära-och-kära-hela-året-runt-ha-joyous-jul
Jag önskar detta år, Jesusbarnet välsignar dig och dina nära och kära rikligt. Ha en välsignad jul.
jag-önskar-detta-år-jesusbarnet-välsignar-dig-och-dina-nära-och-kära-rikligt-ha-välsignad-jul
Att skicka den varmaste julen önskar för dig och din familj. Må Gud dusch hans välsignelser på dig och din familj den här julen!
att-skicka-den-varmaste-julen-önskar-för-dig-och-din-familj-må-gud-dusch-hans-välsignelser-på-dig-och-din-familj-den-här-julen
Önskar dig och dina nära och kära fred, hälsa, lycka och välstånd i den kommande nya året
Önskar-dig-och-dina-nära-och-kära-fred-hälsa-lycka-och-välstånd-i-den-kommande-nya-året