Evige Guden, rock och tillflykt... vi väntar på väckelse och släpp. Stanna hos oss tills vi komma till liv i soluppgången av din ära. Amen


evige-guden-rock-och-tillflykt-vi-väntar-på-väckelse-och-släpp-stanna-hos-oss-tills-vi-komma-till-liv-i-soluppgången-av-din-ära-amen
evigegudenrockochtillflyktviväntarväckelsesläppstannahososstillskommatilllivsoluppgångenavdinäraamenevige gudenrock ochoch tillflykttillflykt vivi väntarväntar påpå väckelseväckelse ochoch släppstanna hoshos ossoss tillstills vivi kommakomma tilltill livliv ii soluppgångensoluppgången avav dindin ärarock och tillflyktoch tillflykt vitillflykt vi väntarvi väntar påväntar på väckelsepå väckelse ochväckelse och släppstanna hos osshos oss tillsoss tills vitills vi kommavi komma tillkomma till livtill liv iliv i soluppgångeni soluppgången avsoluppgången av dinav din ärarock och tillflykt vioch tillflykt vi väntartillflykt vi väntar påvi väntar på väckelseväntar på väckelse ochpå väckelse och släppstanna hos oss tillshos oss tills vioss tills vi kommatills vi komma tillvi komma till livkomma till liv itill liv i soluppgångenliv i soluppgången avi soluppgången av dinsoluppgången av din ärarock och tillflykt vi väntaroch tillflykt vi väntar påtillflykt vi väntar på väckelsevi väntar på väckelse ochväntar på väckelse och släppstanna hos oss tills vihos oss tills vi kommaoss tills vi komma tilltills vi komma till livvi komma till liv ikomma till liv i soluppgångentill liv i soluppgången avliv i soluppgången av dini soluppgången av din ära

Han sålde aldrig sanningen att tjäna timme eller paltered med evige Guden för makt. -Alfred Lord Tennyson
han-sålde-aldrig-sanningen-att-tjäna-timme-eller-paltered-med-evige-guden-för-makt
Du kan inte stanna i ditt hörn av skogen väntar på att andra ska komma till dig. Du måste gå till dem ibland -Nalle Puh
du-kan-inte-stanna-i-ditt-hörn-av-skogen-väntar-på-att-andra-ska-komma-till-dig-du-måste-gå-till-dem-ibland
Om vi väntar tills våra liv är fria från sorg eller svårigheter, då väntar vi alltid. Och missar hela poängen.
om-vi-väntar-tills-våra-liv-är-fria-från-sorg-eller-svårigheter-då-väntar-vi-alltid-och-missar-hela-poängen
Inte jaga folk... Var dig, gör din egen sak och arbeta hårt. Rätt personer som hör hemma i ditt liv kommer att komma till dig, och stanna.
inte-jaga-folk-var-dig-gör-din-egen-sak-och-arbeta-hårt-rätt-personer-som-hör-hemma-i-ditt-liv-kommer-att-komma-till-dig-och-stanna
Drömmar rädda oss drömmer lyfta oss upp och förändra oss och min själ jag svär tills min dröm om en värld där värdighet ära och rättvisa blir verklighet
drömmar-rädda-oss-drömmer-lyfta-oss-upp-och-förändra-oss-och-min-själ-jag-svär-tills-min-dröm-om-värld-där-värdighet-ära-och-rättvisa
Herren hjälpa mig att stanna i din närvaro och att kunna ta emot din ära.
herren-hjälpa-mig-att-stanna-i-din-närvaro-och-att-kunna-emot-din-ära