Ett leende kan betyda mer än tusen ord, men det kan också dölja tusen problem


ett-leende-kan-betyda-mer-än-tusen-ord-men-det-kan-också-dölja-tusen-problem
ritu ghatoureyettleendekanbetydameräntusenordmendetocksådljaproblemett leendeleende kankan betydabetyda mermer änän tusenmen detdet kankan ocksåockså döljadölja tusentusen problemett leende kanleende kan betydakan betyda merbetyda mer änmer än tusenän tusen ordmen det kandet kan ocksåkan också döljaockså dölja tusendölja tusen problemett leende kan betydaleende kan betyda merkan betyda mer änbetyda mer än tusenmer än tusen ordmen det kan ocksådet kan också döljakan också dölja tusenockså dölja tusen problemett leende kan betyda merleende kan betyda mer änkan betyda mer än tusenbetyda mer än tusen ordmen det kan också döljadet kan också dölja tusenkan också dölja tusen problem

En bild säger mer än tusen ord... men med Photoshop, berättar tusen lögner!De säger en leende är värt mer än tusen ord, men hans är värt varje bit av en miljon.En kille kan älska tusen flickor, men en som är värt att älska bara en flicka på tusen olika sätt.Ett leende kan dölja tårarna, ett skratt kan dölja smärtan, men ingenting stoppar längtan att ha dig tillbaka.Någon kille kan älska tusen flickor... men bara en sällsynt kille kan älska en flicka på tusen olika sättBättre än tusen fördjupning uttrycker, är ett ord som ger fred. Bättre än tusen ihåliga verser, är en vers som skänker frid.