Epistemologi är studiet av kunskap. Genom vilken kanal vet vi vad vi vet?


epistemologi-är-studiet-av-kunskap-genom-vilken-kanal-vet-vi-vad-vi-vet
epistemologiärstudietavkunskapgenomvilkenkanalvetvivadvetepistemologi ärär studietstudiet avav kunskapgenom vilkenvilken kanalkanal vetvet vivi vadvad vivi vetepistemologi är studietär studiet avstudiet av kunskapgenom vilken kanalvilken kanal vetkanal vet vivet vi vadvi vad vivad vi vetepistemologi är studiet avär studiet av kunskapgenom vilken kanal vetvilken kanal vet vikanal vet vi vadvet vi vad vivi vad vi vetepistemologi är studiet av kunskapgenom vilken kanal vet vivilken kanal vet vi vadkanal vet vi vad vivet vi vad vi vet

Varje människa är en kanal genom vilken himlen flyterFör att veta vad du vet och vad du inte vet, är det sant kunskap.Bekymmer är en tunn ström av rädsla sipprar genom sinnet. Om uppmuntras, skär den en kanal i vilken alla andra tankar är tomma.Den mänskliga hjärnan är en kanal genom vilken saker-till-vara kommer in i sfären av saker-att-are.Att veta att vi vet vad vi vet, och att veta att vi inte vet vad vi inte vet, är det sant kunskap.Washington är en plats där politikerna inte vet vilken väg är upp och skatter vet inte vilken väg är nere.