En stor byggnad måste börja med omätbara, måste gå igenom mätbara sätt när den håller på att utformas och till slut måste vara omätbar


en-stor-byggnad-måste-börja-med-omätbara-måste-gå-igenom-mätbara-sätt-när-den-håller-på-att-utformas-och-till-slut-måste-vara-omätbar
storbyggnadmåstebrjamedomätbaraigenommätbarasättnärdenhållerattutformasochtillslutvaraomätbaren storbyggnad måstemåste börjabörja medmed omätbaramåste gågå igenomigenom mätbaramätbara sättsätt närnär denden hållerhåller påpå attatt utformasutformas ochoch tilltill slutslut måstemåste varavara omätbaren stor byggnadstor byggnad måstebyggnad måste börjamåste börja medbörja med omätbaramåste gå igenomgå igenom mätbaraigenom mätbara sättmätbara sätt närsätt när dennär den hållerden håller påhåller på attpå att utformasatt utformas ochutformas och tilloch till sluttill slut måsteslut måste varamåste vara omätbaren stor byggnad måstestor byggnad måste börjabyggnad måste börja medmåste börja med omätbaramåste gå igenom mätbaragå igenom mätbara sättigenom mätbara sätt närmätbara sätt när densätt när den hållernär den håller påden håller på atthåller på att utformaspå att utformas ochatt utformas och tillutformas och till slutoch till slut måstetill slut måste varaslut måste vara omätbaren stor byggnad måste börjastor byggnad måste börja medbyggnad måste börja med omätbaramåste gå igenom mätbara sättgå igenom mätbara sätt närigenom mätbara sätt när denmätbara sätt när den hållersätt när den håller pånär den håller på attden håller på att utformashåller på att utformas ochpå att utformas och tillatt utformas och till slututformas och till slut måsteoch till slut måste varatill slut måste vara omätbar

Stor kunskap kommer med stort ansvar. Om du måste veta, måste du vara beredd att göra. -Terry Mark
stor-kunskap-kommer-med-stort-ansvar-om-måste-veta-måste-vara-beredd-att-göra
Du behöver inte vara bra att börja, du bara måste börja vara stor!
du-behöver-inte-vara-bra-att-börja-bara-måste-börja-vara-stor
Du behöver inte vara bra att börja men du måste börja vara stor
du-behöver-inte-vara-bra-att-börja-men-måste-börja-vara-stor
Vi behöver inte vara stor innan vi börjar, måste vi börja att vara stor. -Evans Onyenwere
vi-behöver-inte-vara-stor-innan-vi-börjar-måste-vi-börja-att-vara-stor
Du läser en bok från början till slut. Du driver ett företag på motsatt sätt. Du börjar med slutet, och sedan du göra allt du måste för att nå det. -Harold S Geneen
du-läser-bok-från-början-till-slut-du-driver-ett-företag-på-motsatt-sätt-du-börjar-med-slutet-och-sedan-göra-allt-måste-för-att-nå
En musiker måste göra musik, en konstnär måste måla, en poet måste skriva, om han är att vara i slutändan i fred med sig själv.
en-musiker-måste-göra-musik-konstnär-måste-må-poet-måste-skriva-om-han-är-att-vara-i-slutändan-i-fred-med-sig-själv