En ledare är en person som vet vägen, går vägen och visar vägen.


en-ledare-är-person-som-vet-vägen-går-vägen-och-visar-vägen
ledareärpersonsomvetvägengårvägenochvisarvägenen ledareledare ären personperson somsom vetvet vägengår vägenvägen ochoch visarvisar vägenen ledare ärledare är enär en personen person somperson som vetsom vet vägengår vägen ochvägen och visaroch visar vägenen ledare är enledare är en personär en person somen person som vetperson som vet vägengår vägen och visarvägen och visar vägenen ledare är en personledare är en person somär en person som veten person som vet vägengår vägen och visar vägen

En ledare har definierats som en som vet vägen, går vägen och visar vägen.
en-ledare-har-definierats-som-som-vet-vägen-går-vägen-och-visar-vägen
När kriget kommer, två saker hända - vinster gå vägen, vägen upp och alla färskvaror gå vägen, vägen ner. Det blir en marknad för dem.
när-kriget-kommer-två-saker-hända-vinster-gå-vägen-vägen-upp-och-alla-färskvaror-gå-vägen-vägen-ner-det-blir-marknad-för-dem
En bra lärare inte bara känner vägen men visar vägen.
en-bra-lärare-inte-bara-känner-vägen-men-visar-vägen
Jesus ger inte recept som visar vägen till Gud som andra lärare i religion. Han är själv vägen.
jesus-ger-inte-recept-som-visar-vägen-till-gud-som-andra-lärare-i-religion-han-är-själv-vägen
Hurt leder till bitterhet, bitterhet till vrede, resa för långt att vägen och vägen går förlorad.
hurt-leder-till-bitterhet-bitterhet-till-vrede-resa-för-långt-att-vägen-och-vägen-går-förlorad
Blocket av granit som var ett hinder i vägen för de svaga blir en språngbräda i vägen av den starka -Thomas Carlyle
blocket-av-granit-som-var-ett-hinder-i-vägen-för-de-svaga-blir-språngbräda-i-vägen-av-den-starka