En kyss kan vara ett kommatecken, ett frågetecken eller ett utropstecken. Det är grundläggande stavning som varje kvinna borde veta.


en-kyss-kan-vara-ett-kommatecken-ett-frågetecken-eller-ett-utropstecken-det-är-grundläggande-stavning-som-varje-kvinna-borde-veta
mistinguettkysskanvaraettkommateckenfrågeteckenellerutropsteckendetärgrundläggandestavningsomvarjekvinnabordevetaen kysskyss kankan varavara ettett kommateckenett frågeteckenfrågetecken ellereller ettett utropsteckendet ärär grundläggandegrundläggande stavningstavning somsom varjevarje kvinnakvinna bordeborde vetaen kyss kankyss kan varakan vara ettvara ett kommateckenett frågetecken ellerfrågetecken eller etteller ett utropsteckendet är grundläggandeär grundläggande stavninggrundläggande stavning somstavning som varjesom varje kvinnavarje kvinna bordekvinna borde vetaen kyss kan varakyss kan vara ettkan vara ett kommateckenett frågetecken eller ettfrågetecken eller ett utropsteckendet är grundläggande stavningär grundläggande stavning somgrundläggande stavning som varjestavning som varje kvinnasom varje kvinna bordevarje kvinna borde vetaen kyss kan vara ettkyss kan vara ett kommateckenett frågetecken eller ett utropsteckendet är grundläggande stavning somär grundläggande stavning som varjegrundläggande stavning som varje kvinnastavning som varje kvinna bordesom varje kvinna borde veta

Tvivel är ett frågetecken; tro är ett utropstecken. De mest övertygande, trovärdiga och realistiska berättelser har inkluderat dem båda.Löpning är ett stort frågetecken som finns där varje dag. Det frågar dig, Det kan vara en grundläggande viken gracelessness i ett mänskligt hjärta som varken vår kärlek eller vårt mod kan överbryggaKonst är... ett frågetecken i huvudet på dem som vill veta vad som händer.Du har ett val. Lev eller dö. Varje andetag är ett val. Varje minut är ett val. Att vara eller inte vara.Kärlek börjar med ett ord, ett skämt, en text, ett telefonsamtal, en sång, en kram, en kyss. Och det oftast slutar med ett misstag.