En intetsägande leende är som ett grönt ljus vid en korsning, det känns bra när du får ett, men du glömmer det ögonblick du är förbi det.


en-intetsägande-leende-är-som-ett-grönt-ljus-vid-korsning-det-känns-bra-när-får-ett-men-glömmer-det-ögonblick-är-förbi-det
intetsägandeleendeärsomettgrntljusvidkorsningdetkännsbranärfårettmenglmmergonblickfrbideten intetsägandeintetsägande leendeleende ärär somsom ettett gröntgrönt ljusljus vidvid enen korsningdet kännskänns brabra närnär dudu fårfår ettmen dudu glömmerglömmer detdet ögonblickögonblick duär förbiförbi deten intetsägande leendeintetsägande leende ärleende är somär som ettsom ett gröntett grönt ljusgrönt ljus vidljus vid envid en korsningdet känns brakänns bra närbra när dunär du fårdu får ettmen du glömmerdu glömmer detglömmer det ögonblickdet ögonblick duögonblick du ärdu är förbiär förbi deten intetsägande leende ärintetsägande leende är somleende är som ettär som ett gröntsom ett grönt ljusett grönt ljus vidgrönt ljus vid enljus vid en korsningdet känns bra närkänns bra när dubra när du fårnär du får ettmen du glömmer detdu glömmer det ögonblickglömmer det ögonblick dudet ögonblick du ärögonblick du är förbidu är förbi deten intetsägande leende är somintetsägande leende är som ettleende är som ett gröntär som ett grönt ljussom ett grönt ljus vidett grönt ljus vid engrönt ljus vid en korsningdet känns bra när dukänns bra när du fårbra när du får ettmen du glömmer det ögonblickdu glömmer det ögonblick duglömmer det ögonblick du ärdet ögonblick du är förbiögonblick du är förbi det

Livet är som ett varmt bad. Det känns bra när du är i det, men ju längre du bor i, desto mer skrynkligt du får.Du vet att du får gammal när du får det ett ljus på kakan. Det är som, För att ta emot ett leende, ge ett bort. Det tar bara ett ögonblick, men minnet av det varar för evigt!Ett leende är ett språk av avtal. Ett leende är ett språk för fred. Ett leende är ett språk av bra utseende. Ett leende är en bra vapen.Tentor är som flickor, de ställa för många frågor och är svåra att förstå... men det känns bra när du har spikat ett.Jag tror att när du sätter ett leende ute, du får ett leende tillbaka.