En hustru, en älskare, kan kanske aldrig se vad konstnären ser de nästan aldrig göra. Kanske en riktigt medioker artist har större chans att lyckas.


en-hustru-älskare-kan-kanske-aldrig-se-vad-konstnären-ser-de-nästan-aldrig-göra-kanske-riktigt-medioker-artist-har-större-chans-att-lyckas
jacob epsteinhustruälskarekankanskealdrigsevadkonstnärenserdenästangrakanskeriktigtmediokerartistharstrrechansattlyckasen hustruen älskarekan kanskekanske aldrigaldrig sese vadvad konstnärenkonstnären serser dede nästannästan aldrigaldrig görakanske enen riktigtriktigt mediokermedioker artistartist harhar störrestörre chanschans attatt lyckaskan kanske aldrigkanske aldrig sealdrig se vadse vad konstnärenvad konstnären serkonstnären ser deser de nästande nästan aldrignästan aldrig görakanske en riktigten riktigt mediokerriktigt medioker artistmedioker artist harartist har störrehar större chansstörre chans attchans att lyckaskan kanske aldrig sekanske aldrig se vadaldrig se vad konstnärense vad konstnären servad konstnären ser dekonstnären ser de nästanser de nästan aldrigde nästan aldrig görakanske en riktigt mediokeren riktigt medioker artistriktigt medioker artist harmedioker artist har störreartist har större chanshar större chans attstörre chans att lyckaskan kanske aldrig se vadkanske aldrig se vad konstnärenaldrig se vad konstnären serse vad konstnären ser devad konstnären ser de nästankonstnären ser de nästan aldrigser de nästan aldrig görakanske en riktigt medioker artisten riktigt medioker artist harriktigt medioker artist har störremedioker artist har större chansartist har större chans atthar större chans att lyckas

Kanske folk inte riktigt ändra; kanske du bara aldrig riktigt visste vilka de var.
kanske-folk-inte-riktigt-ändra-kanske-bara-aldrig-riktigt-visste-vilka-de-var
Kanske ibland behöver människor förändras inte. Kanske du bara aldrig riktigt visste vilka de var.
kanske-ibland-behöver-människor-förändras-inte-kanske-bara-aldrig-riktigt-visste-vilka-de-var
I liv du aldrig få en andra chans att göra ett första intryck och med en Taurus du kanske inte ens får en första chans.
i-liv-aldrig-få-andra-chans-att-göra-ett-första-intryck-och-med-taurus-kanske-inte-ens-får-första-chans
Kanske är jag över dig. Kanske jag har gått vidare. Jag kanske gillar någon annan. Eller kanske är jag bara en riktigt bra lögnare.
kanske-är-jag-över-dig-kanske-jag-har-gått-vidare-jag-kanske-gillar-någon-annan-eller-kanske-är-jag-bara-riktigt-bra-lögnare
Vi kallar barnets sinne liten genom att helt enkelt vana; kanske är större än vår är, för det kan ta nästan vad som helst utan ansträngning -Christopher Morley
vi-kallar-barnets-sinne-liten-genom-att-helt-enkelt-vana-kanske-är-större-än-vår-är-för-det-kan-nästan-vad-som-helst-utan-ansträngning
En del av er har ökat i mig. Och så ser du, det är du och jag tillsammans för evigt och aldrig isär, kanske i avstånd, men aldrig i hjärtat.
en-del-av-er-har-ökat-i-mig-och-så-ser-det-är-och-jag-tillsammans-för-evigt-och-aldrig-isär-kanske-i-avstånd-men-aldrig-i-hjärtat