En fågel som sitter på ett träd är aldrig rädd för gren bryta eftersom hennes förtroende är inte i branschen, men i sina egna vingar tro på dig själv


en-fågel-som-sitter-på-ett-träd-är-aldrig-rädd-för-gren-bryta-eftersom-hennes-förtroende-är-inte-i-branschen-men-i-sina-egna-vingar-tro-på
fågelsomsitterettträdäraldrigräddfrgrenbrytaeftersomhennesfrtroendeintebranschenmensinaegnavingartrodigsjälven fågelfågel somsom sittersitter påpå ettett trädträd ärär aldrigaldrig räddrädd förför grengren brytabryta eftersomeftersom henneshennes förtroendeförtroende ärär inteinte ii branschenmen ii sinasina egnaegna vingarvingar trotro påpå digdig själven fågel somfågel som sittersom sitter påsitter på ettpå ett trädett träd ärträd är aldrigär aldrig räddaldrig rädd förrädd för grenför gren brytagren bryta eftersombryta eftersom henneseftersom hennes förtroendehennes förtroende ärförtroende är inteär inte iinte i branschenmen i sinai sina egnasina egna vingaregna vingar trovingar tro påtro på digpå dig själven fågel som sitterfågel som sitter påsom sitter på ettsitter på ett trädpå ett träd ärett träd är aldrigträd är aldrig räddär aldrig rädd föraldrig rädd för grenrädd för gren brytaför gren bryta eftersomgren bryta eftersom hennesbryta eftersom hennes förtroendeeftersom hennes förtroende ärhennes förtroende är inteförtroende är inte iär inte i branschenmen i sina egnai sina egna vingarsina egna vingar troegna vingar tro påvingar tro på digtro på dig själven fågel som sitter påfågel som sitter på ettsom sitter på ett trädsitter på ett träd ärpå ett träd är aldrigett träd är aldrig räddträd är aldrig rädd förär aldrig rädd för grenaldrig rädd för gren brytarädd för gren bryta eftersomför gren bryta eftersom hennesgren bryta eftersom hennes förtroendebryta eftersom hennes förtroende äreftersom hennes förtroende är intehennes förtroende är inte iförtroende är inte i branschenmen i sina egna vingari sina egna vingar trosina egna vingar tro påegna vingar tro på digvingar tro på dig själv

Tron utan gärningar är som en fågel utan vingar men hon kan hoppa med hennes följeslagare på jorden, men hon kommer aldrig att flyga med dem till himlen.
tron-utan-gärningar-är-som-fågel-utan-vingar-men-hon-kan-hoppa-med-hennes-följeslagare-på-jorden-men-hon-kommer-aldrig-att-flyga-med-dem-till
Dygder förvärvas genom strävan, som helt vilar på dig själv. Så, för att berömma andra för sina förtjänster kan men uppmuntrar sina egna ansträngningar. -Thomas Paine
dygder-förvärvas-genom-strävan-som-helt-vilar-på-dig-själv-så-för-att-berömma-andra-för-sina-förtjänster-kan-men-uppmuntrar-sina-egna
Förtroende är ett måste, lycka är ett plus, iver är bråttom, släppa taget är tuff, aldrig bryta ett förtroende.
förtroende-är-ett-måste-lycka-är-ett-plus-iver-är-bråttom-släppa-taget-är-tuff-aldrig-bryta-ett-förtroende
Någon sitter i skuggan i dag eftersom någon planterat ett träd för länge sedan.
någon-sitter-i-skuggan-i-dag-eftersom-någon-planterat-ett-träd-för-länge-sedan
Tro på dig själv! Ha tro på din förmåga! Utan en ödmjuk men rimlig säkerhet i egna krafter du inte kan bli framgångsrik eller glad.
tro-på-dig-själv-ha-tro-på-din-förmåga-utan-ödmjuk-men-rimlig-säkerhet-i-egna-krafter-inte-kan-bli-framgångsrik-eller-glad
Den som sluter sina öron till synpunkter från andra visar lite förtroende för integriteten hos sina egna åsikter -William Congreve
den-som-sluter-sina-öron-till-synpunkter-från-andra-visar-lite-förtroende-för-integriteten-hos-sina-egna-åsikter