En djup solbränna skadar blodkärlen så mycket att det kan ta fyra till 15 månader att återhämta


en-djup-solbränna-skadar-blodkärlen-så-mycket-att-det-kan-fyra-till-15-månader-att-återhämta
djupsolbrännaskadarblodkärlenmycketattdetkanfyratill15månaderåterhämtaen djupdjup solbrännasolbränna skadarskadar blodkärlenblodkärlen såså mycketmycket attatt detdet kankan tata fyrafyra tilltill 1515 månadermånader attatt återhämtaen djup solbrännadjup solbränna skadarsolbränna skadar blodkärlenskadar blodkärlen såblodkärlen så mycketså mycket attmycket att detatt det kandet kan takan ta fyrata fyra tillfyra till 15till 15 månader15 månader attmånader att återhämtaen djup solbränna skadardjup solbränna skadar blodkärlensolbränna skadar blodkärlen såskadar blodkärlen så mycketblodkärlen så mycket attså mycket att detmycket att det kanatt det kan tadet kan ta fyrakan ta fyra tillta fyra till 15fyra till 15 månadertill 15 månader att15 månader att återhämtaen djup solbränna skadar blodkärlendjup solbränna skadar blodkärlen såsolbränna skadar blodkärlen så mycketskadar blodkärlen så mycket attblodkärlen så mycket att detså mycket att det kanmycket att det kan taatt det kan ta fyradet kan ta fyra tillkan ta fyra till 15ta fyra till 15 månaderfyra till 15 månader atttill 15 månader att återhämta

Rökning kan minska storleken på en mans penis. Det skadar blodkärlen, vilket hämmar blodflödet.
rökning-kan-minska-storleken-på-mans-penis-det-skadar-blodkärlen-vilket-hämmar-blodflödet
Motsatsen till en korrekt uttalande är ett falskt påstående. Men motsatsen till en djup sanning kan mycket väl vara en annan djup sanning. -Niels Bohr
motsatsen-till-korrekt-uttalande-är-ett-falskt-påstående-men-motsatsen-till-djup-sanning-kan-mycket-väl-vara-annan-djup-sanning
Motsatsen till ett faktum är lögn, men motsatsen till en djup sanning kan mycket väl vara en annan djup sanning.
motsatsen-till-ett-faktum-är-lögn-men-motsatsen-till-djup-sanning-kan-mycket-väl-vara-annan-djup-sanning
När en djup skada sker oss, vi aldrig återhämta sig förrän vi förlåta -Alan Paton
när-djup-skada-sker-oss-vi-aldrig-återhämta-sig-förrän-vi-förlå
Jag arbetar sex månader och få tre eller fyra med familjen. Jag har slutat racing för att komma till rött ljus.
jag-arbetar-sex-månader-och-få-tre-eller-fyra-med-familjen-jag-har-slutat-racing-för-att-komma-till-rött-ljus
För fyra till sex månader åt gången, skulle jag knappt äta. Jag bodde på en diet av Melba toast, morötter, och svart kaffe.
för-fyra-till-sex-månader-åt-gången-skulle-jag-knappt-ä-jag-bodde-på-diet-av-melba-toast-morötter-och-svart-kaffe