En del av filmskapande är alltid en gissningslek, och en del av det är alltid en omgång förtroende.


en-del-av-filmskapande-är-alltid-gissningslek-och-del-av-det-är-alltid-omgång-förtroende
delavfilmskapandeäralltidgissningslekochdetomgångfrtroendeen deldel avav filmskapandefilmskapande ärär alltidalltid enen gissningslekoch enen deldel avav detdet ärär alltidalltid enen omgångomgång förtroendeen del avdel av filmskapandeav filmskapande ärfilmskapande är alltidär alltid enalltid en gissningslekoch en delen del avdel av detav det ärdet är alltidär alltid enalltid en omgången omgång förtroendeen del av filmskapandedel av filmskapande ärav filmskapande är alltidfilmskapande är alltid enär alltid en gissningslekoch en del aven del av detdel av det ärav det är alltiddet är alltid enär alltid en omgångalltid en omgång förtroendeen del av filmskapande ärdel av filmskapande är alltidav filmskapande är alltid enfilmskapande är alltid en gissningslekoch en del av deten del av det ärdel av det är alltidav det är alltid endet är alltid en omgångär alltid en omgång förtroende

Gods har gjort en hel del i det förflutna, kommer att göra en hel del i framtiden, men är alltid märkligt frånvarande från nuvarande -Alfred Lord Tennyson
gods-har-gjort-hel-del-i-det-förflutna-kommer-att-göra-hel-del-i-framtiden-men-är-alltid-märkligt-frånvarande-från-nuvarande
Vidskepelse är den svaga mänskliga sinnet; Det är en naturlig del i det sinne; Det har alltid varit, och kommer alltid att vara -Fredrik den store
vidskepelse-är-den-svaga-mänskliga-sinnet-det-är-naturlig-del-i-det-sinne-det-har-alltid-varit-och-kommer-alltid-att-vara
Vänskap är nästan alltid en förening av en del av ett sinne med den del av ett annat folk är vänner i fläckar.
vänskap-är-nästan-alltid-förening-av-del-av-ett-sinne-med-den-del-av-ett-annat-folk-är-vänner-i-fläckar
Det finns en hel del förtroende byggs upp. Jag tror att vi har en hel del arbete framför oss.
det-finns-hel-del-förtroende-byggs-upp-jag-tror-att-vi-har-hel-del-arbete-framför-oss
Kanske en avlägsen del av himlen alltid verkar det tydligaste, så att vi alltid strävar efter att nå det.
kanske-avlägsen-del-av-himlen-alltid-verkar-det-tydligaste-så-att-vi-alltid-strävar-efter-att-nå-det
Baseball är bara ett spel, en omgång inches och en hel del tur. Under en tid av fullskaligt krig, sport är mycket obetydlig.
baseball-är-bara-ett-spel-omgång-inches-och-hel-del-tur-under-tid-av-fullskaligt-krig-sport-är-mycket-obetydlig