En bra lärare inte bara känner vägen men visar vägen.


en-bra-lärare-inte-bara-känner-vägen-men-visar-vägen
bralärareintebarakännervägenmenvisarvägenen brabra lärarelärare inteinte barabara kännerkänner vägenvägen menmen visarvisar vägenen bra lärarebra lärare intelärare inte barainte bara kännerbara känner vägenkänner vägen menvägen men visarmen visar vägenen bra lärare intebra lärare inte baralärare inte bara kännerinte bara känner vägenbara känner vägen menkänner vägen men visarvägen men visar vägenen bra lärare inte barabra lärare inte bara kännerlärare inte bara känner vägeninte bara känner vägen menbara känner vägen men visarkänner vägen men visar vägen

Jesus ger inte recept som visar vägen till Gud som andra lärare i religion. Han är själv vägen.En ledare är en person som vet vägen, går vägen och visar vägen.En ledare har definierats som en som vet vägen, går vägen och visar vägen.När kriget kommer, två saker hända - vinster gå vägen, vägen upp och alla färskvaror gå vägen, vägen ner. Det blir en marknad för dem.Jag är inte en lärare: bara en kollega resenär som du frågade vägen. Jag pekade framåt - framför mig så bra som du.Det finns bara två misstag man kan göra på vägen till sanning inte gå hela vägen, och inte startar.