En äkta ledsen raderar alla smärtorna och gör dig till en bättre person i ditt eget öga, och förbättra ditt sociala värde.


en-äkta-ledsen-raderar-alla-smärtorna-och-gör-dig-till-bättre-person-i-ditt-eget-öga-och-förbättra-ditt-sociala-värde
rajiw shrivastavaäktaledsenraderarallasmärtornaochgrdigtillbättrepersondittegetgafrbättrasocialavärdeen äktaäkta ledsenledsen raderarraderar allaalla smärtornasmärtorna ochoch görgör digdig tilltill enen bättrebättre personperson ii dittditt egeteget ögaoch förbättraförbättra dittditt socialasociala värdeen äkta ledsenäkta ledsen raderarledsen raderar allaraderar alla smärtornaalla smärtorna ochsmärtorna och göroch gör diggör dig tilldig till entill en bättreen bättre personbättre person iperson i ditti ditt egetditt eget ögaoch förbättra dittförbättra ditt socialaditt sociala värdeen äkta ledsen raderaräkta ledsen raderar allaledsen raderar alla smärtornaraderar alla smärtorna ochalla smärtorna och görsmärtorna och gör digoch gör dig tillgör dig till endig till en bättretill en bättre personen bättre person ibättre person i dittperson i ditt egeti ditt eget ögaoch förbättra ditt socialaförbättra ditt sociala värdeen äkta ledsen raderar allaäkta ledsen raderar alla smärtornaledsen raderar alla smärtorna ochraderar alla smärtorna och göralla smärtorna och gör digsmärtorna och gör dig tilloch gör dig till engör dig till en bättredig till en bättre persontill en bättre person ien bättre person i dittbättre person i ditt egetperson i ditt eget ögaoch förbättra ditt sociala värde

Om du inte känner till ditt eget värde och värde sedan inte förvänta sig någon annan att beräkna det för dig.Strunt vad andra gör bättre än dig själv, slå ditt eget rekord från dag till dag, och du är en framgångSociala medier bör förbättra ditt liv, inte bli ditt liv!Gör ditt bästa, ge ditt bästa och vet att därvid youll förbättra kvaliteten på ditt liv.Låt aldrig andras åsikter påverkar dig, leva ditt liv på ditt eget sätt och till fullo.Nevermind vad andra gör, göra bättre själv. Slå ditt eget rekord varje dag och sträva efter en bättre morgondag.