Du vet att du är fantastiskt när människor du inte ens vet hatar dig.


du-vet-att-är-fantastiskt-när-människor-inte-ens-vet-hatar-dig
vetattärfantastisktnärmänniskorinteenshatardigdu vetvet attatt duär fantastisktfantastiskt närnär människordu inteinte ensens vetvet hatarhatar digdu vet attvet att duatt du ärdu är fantastisktär fantastiskt närfantastiskt när människornär människor dumänniskor du intedu inte ensinte ens vetens vet hatarvet hatar digdu vet att duvet att du äratt du är fantastisktdu är fantastiskt närär fantastiskt när människorfantastiskt när människor dunär människor du intemänniskor du inte ensdu inte ens vetinte ens vet hatarens vet hatar digdu vet att du ärvet att du är fantastisktatt du är fantastiskt närdu är fantastiskt när människorär fantastiskt när människor dufantastiskt när människor du intenär människor du inte ensmänniskor du inte ens vetdu inte ens vet hatarinte ens vet hatar dig

Du vet att du är häftigt när människor du inte ens vet hatar dig.När människor som inte vet att du hatar dig, det är då du vet att du är den bästaOsäkerhet är en ful sak, det gör du hatar människor du inte ens vet.Osäkerhet är en ful sak. Det gör du hatar människor som du inte ens vet.Jag hatar att vara märkt, jag hatar folk som tror att de känner mig, när de inte ens vet halv.När du hatar, den enda person som lider är du eftersom de flesta av de människor du hatar inte vet det och resten inte bryr sig.