Du vet aldrig vad du har tills du städa ditt rum.


du-vet-aldrig-vad-har-tills-städa-ditt-rum
vetaldrigvadhartillsstädadittrumdu vetvet aldrigaldrig vadvad dudu harhar tillstills dudu städastäda dittditt rumdu vet aldrigvet aldrig vadaldrig vad duvad du hardu har tillshar tills dutills du städadu städa dittstäda ditt rumdu vet aldrig vadvet aldrig vad dualdrig vad du harvad du har tillsdu har tills duhar tills du städatills du städa dittdu städa ditt rumdu vet aldrig vad duvet aldrig vad du haraldrig vad du har tillsvad du har tills dudu har tills du städahar tills du städa ditttills du städa ditt rum

Dags att städa mitt rum: 50% lyssna på musik och dans runt 49% är lat, 1% städa upp.Jag tänkte städa mitt rum, tills jag fick hög. Jag tänkte ta upp och hitta kvasten, men sedan fick jag hög. Mitt rum är fortfarande trasslat till... och jag vet varför.Det är sant att vi inte vet vad vi har tills dess borta, men vi vet inte vad vi har saknat tills den anländerMan vet aldrig någons livshistoria tills du lär känna dem, så sluta döma människor. Man vet aldrig vad de har gått igenom.Du vet aldrig vad du har tills du förlorar den.Du vet aldrig vad du har tills det är borta.