Du vet, är den mångfald som Amerika har så speciell. Det börjar verkligen bli en cool sak för ungdomar.


du-vet-är-den-mångfald-som-amerika-har-så-speciell-det-börjar-verkligen-bli-cool-sak-för-ungdomar
vetärdenmångfaldsomamerikaharspecielldetbrjarverkligenblicoolsakfrungdomardu vetär denden mångfaldmångfald somsom amerikaamerika harhar såså specielldet börjarbörjar verkligenverkligen blibli enen coolcool saksak förför ungdomarär den mångfaldden mångfald sommångfald som amerikasom amerika haramerika har såhar så specielldet börjar verkligenbörjar verkligen bliverkligen bli enbli en coolen cool sakcool sak försak för ungdomarär den mångfald somden mångfald som amerikamångfald som amerika harsom amerika har såamerika har så specielldet börjar verkligen blibörjar verkligen bli enverkligen bli en coolbli en cool saken cool sak förcool sak för ungdomarär den mångfald som amerikaden mångfald som amerika harmångfald som amerika har såsom amerika har så specielldet börjar verkligen bli enbörjar verkligen bli en coolverkligen bli en cool sakbli en cool sak fören cool sak för ungdomar

Det finns några i Amerika som verkligen vet hur man dra nytta av den nuvarande sjukvårdssystemet.Ytterst USA: s svar på intoleranta människan är mångfald, mycket mångfald som vårt arv av religionsfrihet har inspirerat.Utbildning är en grundläggande princip i det som gjorde Amerika en succé. Vi har inte råd att kasta några ungdomar bort.Vi vet att vi börjar bli gammal när det enda som vi vill ha för våra födelsedag är inte att bli påmind om det.Amerika ger den typ av ledarskap som världens respekterar och världen har kommit att förstå; det är vad Amerika står för.Du vet att du verkligen älskar någon när du börjar känna smärta för den personen.