Du måste sluta prata om problemet och börja prata om lösningen... börja tala ord seger.


du-måste-sluta-prata-om-problemet-och-börja-prata-om-lösningen-börja-tala-ord-seger
måsteslutaprataomproblemetochbrjalsningentalaordsegerdu måstemåste slutasluta prataprata omom problemetproblemet ochoch börjabörja prataprata omom lösningenlösningen börjabörja talaord segerdu måste slutamåste sluta pratasluta prata omprata om problemetom problemet ochproblemet och börjaoch börja pratabörja prata omprata om lösningenom lösningen börjalösningen börja talabörja tala ordtala ord segerdu måste sluta pratamåste sluta prata omsluta prata om problemetprata om problemet ochom problemet och börjaproblemet och börja prataoch börja prata ombörja prata om lösningenprata om lösningen börjaom lösningen börja talalösningen börja tala ordbörja tala ord segerdu måste sluta prata ommåste sluta prata om problemetsluta prata om problemet ochprata om problemet och börjaom problemet och börja prataproblemet och börja prata omoch börja prata om lösningenbörja prata om lösningen börjaprata om lösningen börja talaom lösningen börja tala ordlösningen börja tala ord seger

Folk borde sluta prata om sina problem och börja tänka om lösningen.
folk-borde-sluta-prata-om-sina-problem-och-börja-tänka-om-lösningen
Vi måste sluta prata om den amerikanska drömmen och börja lyssna på drömmar om amerikaner.
vi-måste-sluta-prata-om-den-amerikanska-drömmen-och-börja-lyssna-på-drömmar-om-amerikaner
Skicka ditt liv till en helt ny nivå! Zip upp de negativa ord och börja tala tro och seger i din framtid. -Joel Osteen
skicka-ditt-liv-till-helt-ny-nivå-zip-upp-de-negativa-ord-och-börja-tala-tro-och-seger-i-din-framtid
Sättet att komma igång är att sluta prata och börja göra
sättet-att-komma-igång-är-att-sluta-prata-och-börja-göra
Inte ha sex man. Det leder till kyssar och ganska snart du måste börja prata med dem. -Steve Martin
inte-ha-sex-man-det-leder-till-kyssar-och-ganska-snart-måste-börja-prata-med-dem
Prata lycka; prata tro; prata hälsa. Säg att du är väl, och allt är bra med dig, och Gud skall höra dina ord och göra dem riktigt. -Ella Wheeler Wilcox
prata-lycka-prata-tro-prata-hälsa-säg-att-är-väl-och-allt-är-bra-med-dig-och-gud-skall-höra-dina-ord-och-göra-dem-riktigt