Du måste ha en dålig dag då och då, annars kommer du aldrig vet vad en bra dag känns.


du-måste-ha-dålig-dag-då-och-då-annars-kommer-aldrig-vet-vad-bra-dag-känns
måstehadåligdagochannarskommeraldrigvetvadbrakännsdu måstemåste haha enen dåligdålig dagdag dådå ochoch dåannars kommerkommer dudu aldrigaldrig vetvet vadvad enen brabra dagdag kännsdu måste hamåste ha enha en dåligen dålig dagdålig dag dådag då ochdå och dåannars kommer dukommer du aldrigdu aldrig vetaldrig vet vadvet vad envad en braen bra dagbra dag kännsdu måste ha enmåste ha en dåligha en dålig dagen dålig dag dådålig dag då ochdag då och dåannars kommer du aldrigkommer du aldrig vetdu aldrig vet vadaldrig vet vad envet vad en bravad en bra dagen bra dag kännsdu måste ha en dåligmåste ha en dålig dagha en dålig dag dåen dålig dag då ochdålig dag då och dåannars kommer du aldrig vetkommer du aldrig vet vaddu aldrig vet vad enaldrig vet vad en bravet vad en bra dagvad en bra dag känns

Du måste ha en dålig dag varje gång på ett tag... annars kommer du aldrig vet vad en bra dag känns.Oavsett om det är en bra dag eller en dålig dag, måste vi veta hur man lever i Guds nåd.En bra dag är en bra dag en dålig dag är en bra historia i slutet av dagen är det allt braJag får upp varje morgon och det kommer att bli en stor dag. Man vet aldrig när det kommer att vara över så jag vägrar att ha en dålig dag.Varje minut känns som en timme, varje timme känns som en dag, varje dag känns som en evighet, men jag kommer att vänta för evigt och en dag för dig XOXOXDen enda skillnaden mellan en bra dag och en dålig dag är din inställning.