Du måste agera nu som kommer att flytta dig mot dina mål. Utveckla en känsla av brådska i ditt liv.


du-måste-agera-nu-som-kommer-att-flytta-dig-dina-mål-utveckla-känsla-av-brådska-i-ditt-liv
h jackson brown jrmåsteageranusomkommerattflyttadigdinamålutvecklakänslaavbrådskadittlivdu måstemåste ageraagera nunu somsom kommerkommer attatt flyttaflytta digdig motmot dinadina målutveckla enen känslakänsla avav brådskabrådska ii dittditt livdu måste ageramåste agera nuagera nu somnu som kommersom kommer attkommer att flyttaatt flytta digflytta dig motdig mot dinamot dina målutveckla en känslaen känsla avkänsla av brådskaav brådska ibrådska i ditti ditt livdu måste agera numåste agera nu somagera nu som kommernu som kommer attsom kommer att flyttakommer att flytta digatt flytta dig motflytta dig mot dinadig mot dina målutveckla en känsla aven känsla av brådskakänsla av brådska iav brådska i dittbrådska i ditt livdu måste agera nu sommåste agera nu som kommeragera nu som kommer attnu som kommer att flyttasom kommer att flytta digkommer att flytta dig motatt flytta dig mot dinaflytta dig mot dina målutveckla en känsla av brådskaen känsla av brådska ikänsla av brådska i dittav brådska i ditt liv

Ingen kan hindra dig från att nå dina mål. Om du är engagerade och dina handlingar är riktade mot ditt mål. -Anurag Prakash Ray
ingen-kan-hindra-dig-från-att-nå-dina-mål-om-är-engagerade-och-dina-handlingar-är-riktade-ditt-mål
Låt inte svårigheter i ditt liv ändra mål. Eftersom att uppnå dina mål kan förändra ditt liv. -Anurag Prakash Ray
låt-inte-svårigheter-i-ditt-liv-ändra-mål-eftersom-att-uppnå-dina-mål-kan-förändra-ditt-liv
Var sann mot dig själv och dina känslor. De är de enda saker i ditt liv som aldrig kommer att ligga till dig. -Jesse Joseph
var-sann-dig-själv-och-dina-känslor-de-är-de-enda-saker-i-ditt-liv-som-aldrig-kommer-att-ligga-till-dig
Dina mål är färdplanerna som vägleder dig och visar dig vad som är möjligt för ditt liv. -Les Brown
dina-mål-är-färdplanerna-som-vägleder-dig-och-visar-dig-vad-som-är-möjligt-för-ditt-liv
Självdisciplin är måste för att förverkliga dina mål. Du behöver för att organisera all din inre styrka för att kunna tryggt gå mot dina mål. -Anurag Prakash Ray
självdisciplin-är-måste-för-att-förverkliga-dina-mål-du-behöver-för-att-organisera-all-din-inre-styrka-för-att-kunna-tryggt-gå-dina-mål
Sluta leta efter en partner. Fokusera på dina mål och bygga ditt liv. Rätt person kommer så småningom finna sin väg till dig.
sluta-leta-efter-partner-fokusera-på-dina-mål-och-bygga-ditt-liv-rätt-person-kommer-så-småningom-finna-sin-väg-till-dig