Du lämnar aldrig någon bakom, du tar en del av dem med dig och lämna en del av sig själv bakom.


du-lämnar-aldrig-någon-bakom-tar-del-av-dem-med-dig-och-lämna-del-av-sig-själv-bakom
lämnaraldrignågonbakomtardelavdemmeddigochlämnasigsjälvbakomdu lämnarlämnar aldrigaldrig någonnågon bakomdu tartar enen deldel avav demdem medmed digdig ochoch lämnalämna enen deldel avav sigsig självsjälv bakomdu lämnar aldriglämnar aldrig någonaldrig någon bakomdu tar entar en delen del avdel av demav dem meddem med digmed dig ochdig och lämnaoch lämna enlämna en delen del avdel av sigav sig självsig själv bakomdu lämnar aldrig någonlämnar aldrig någon bakomdu tar en deltar en del aven del av demdel av dem medav dem med digdem med dig ochmed dig och lämnadig och lämna enoch lämna en dellämna en del aven del av sigdel av sig självav sig själv bakomdu lämnar aldrig någon bakomdu tar en del avtar en del av demen del av dem meddel av dem med digav dem med dig ochdem med dig och lämnamed dig och lämna endig och lämna en deloch lämna en del avlämna en del av sigen del av sig självdel av sig själv bakom

Nu en del människor säger lycka tar så mycket lång tid att hitta. Tja, jag har svårt att lämna din kärlek bakom mig.
nu-del-människor-säger-lycka-tar-så-mycket-lång-tid-att-hitta-tja-jag-har-svårt-att-lämna-din-kärlek-bakom-mig
Lita på någon som kan se 3 saker i dig. Den sorg bakom leende, kärlek bakom din ilska och orsaken bakom din tystnad
lita-på-någon-som-kan-se-3-saker-i-dig-den-sorg-bakom-leende-kärlek-bakom-din-ilska-och-orsaken-bakom-din-tystnad
När jag lämnar jag ska lämna mitt hjärta bakom med dig hoppas du fortfarande håller det när jag kommer tillbaka.
när-jag-lämnar-jag-ska-lämna-mitt-hjärta-bakom-med-dig-hoppas-fortfarande-håller-det-när-jag-kommer-tillbaka
Jag är inte riktigt en av dem som tror att om du är en musiker kan du bara lämna det bakom sig och börjar få in i politiken.
jag-är-inte-riktigt-av-dem-som-tror-att-om-är-musiker-kan-bara-lämna-det-bakom-sig-och-börjar-få-in-i-politiken
Var där för andra, men aldrig lämna dig bakom. -Dodinsky
var-där-för-andra-men-aldrig-lämna-dig-bakom
Litar de människor som kan veta orsaken bakom dessa tre saker smärta bakom ditt leende kärlek bakom din ilska och orsaken bakom din tystnad
litar-de-människor-som-kan-veta-orsaken-bakom-dessa-tre-saker-smärta-bakom-ditt-leende-kärlek-bakom-din-ilska-och-orsaken-bakom-din-tystnad