Du kommer att låta rädslan för fattigdom styr ditt liv och din lön blir att du kommer att äta, men du kommer inte att leva.


du-kommer-att-lå-rädslan-för-fattigdom-styr-ditt-liv-och-din-lön-blir-att-kommer-att-ä-men-kommer-inte-att-leva
kommerattlåtarädslanfrfattigdomstyrdittlivochdinlnblirätamenintelevadu kommerkommer attatt låtalåta rädslanrädslan förför fattigdomfattigdom styrstyr dittditt livliv ochoch dindin lönlön blirblir attatt dudu kommerkommer attatt ätamen dudu kommerkommer inteinte attatt levadu kommer attkommer att låtaatt låta rädslanlåta rädslan förrädslan för fattigdomför fattigdom styrfattigdom styr dittstyr ditt livditt liv ochliv och dinoch din löndin lön blirlön blir attblir att duatt du kommerdu kommer attkommer att ätamen du kommerdu kommer intekommer inte attinte att levadu kommer att låtakommer att låta rädslanatt låta rädslan förlåta rädslan för fattigdomrädslan för fattigdom styrför fattigdom styr dittfattigdom styr ditt livstyr ditt liv ochditt liv och dinliv och din lönoch din lön blirdin lön blir attlön blir att dublir att du kommeratt du kommer attdu kommer att ätamen du kommer intedu kommer inte attkommer inte att levadu kommer att låta rädslankommer att låta rädslan föratt låta rädslan för fattigdomlåta rädslan för fattigdom styrrädslan för fattigdom styr dittför fattigdom styr ditt livfattigdom styr ditt liv ochstyr ditt liv och dinditt liv och din lönliv och din lön bliroch din lön blir attdin lön blir att dulön blir att du kommerblir att du kommer attatt du kommer att ätamen du kommer inte attdu kommer inte att leva

Om du ska låta rädslan för fattigdom styr ditt liv, kommer din belöning vara att du kommer att äta, men du kommer inte att leva. -George Bernard Shaw
om-ska-lå-rädslan-för-fattigdom-styr-ditt-liv-kommer-din-belöning-vara-att-kommer-att-ä-men-kommer-inte-att-leva
Som ni förenkla ditt liv, kommer universums lagar vara enklare ensamhet inte kommer att ensamhet, fattigdom inte kommer att fattigdom eller svaghet svaghet.
som-förenkla-ditt-liv-kommer-universums-lagar-vara-enklare-ensamhet-inte-kommer-att-ensamhet-fattigdom-inte-kommer-att-fattigdom-eller-svaghet
Låt inte rädslan hindra dig från att leva, eller nästa sak du vet, kommer livet har passerat dig och du kommer att ha förlorat din chans. -Nishan Panwar
låt-inte-rädslan-hindra-dig-från-att-leva-eller-nästa-sak-vet-kommer-livet-har-passerat-dig-och-kommer-att-ha-förlorat-din-chans
Din attityd avgör inte bara ditt liv men hur mycket framgång du kommer att ha det. Tänk positivt och positiva saker kommer att hända. -Rashida Rowe
din-attityd-avgör-inte-bara-ditt-liv-men-hur-mycket-framgång-kommer-att-ha-det-tänk-positivt-och-positiva-saker-kommer-att-hända
Ta din tid, inte leva för fort. Bekymmer kommer, men de snart kommer att passera.
ta-din-tid-inte-leva-för-fort-bekymmer-kommer-men-de-snart-kommer-att-passera
Bryr sig mindre för din skörd än hur det delas och ditt liv kommer att ha mening och ditt hjärta kommer att ha fred.
bryr-sig-mindre-för-din-skörd-än-hur-det-delas-och-ditt-liv-kommer-att-ha-mening-och-ditt-hjärta-kommer-att-ha-fred