Du kanske vill du visste då vad du vet nu, men kom ihåg ibland... de saker du vet nu var lärt från vad du inte visste då.


du-kanske-vill-visste-då-vad-vet-nu-men-kom-ihåg-ibland-de-saker-vet-nu-var-lärt-från-vad-inte-visste-då
terri amsheykanskevillvisstevadvetnumenkomihågiblanddesakernuvarlärtfrånintedu kanskekanske villvill dudu visstevisste dådå vadvad dudu vetvet numen komkom ihågihåg iblandde sakersaker dudu vetvet nunu varvar lärtlärt frånfrån vadvad dudu inteinte visstevisste dådu kanske villkanske vill duvill du visstedu visste dåvisste då vaddå vad duvad du vetdu vet numen kom ihågkom ihåg iblandihåg ibland deibland de sakerde saker dusaker du vetdu vet nuvet nu varnu var lärtvar lärt frånlärt från vadfrån vad duvad du intedu inte vissteinte visste dådu kanske vill dukanske vill du visstevill du visste dådu visste då vadvisste då vad dudå vad du vetvad du vet numen kom ihåg iblandkom ihåg ibland deihåg ibland de sakeribland de saker dude saker du vetsaker du vet nudu vet nu varvet nu var lärtnu var lärt frånvar lärt från vadlärt från vad dufrån vad du intevad du inte visstedu inte visste dådu kanske vill du visstekanske vill du visste dåvill du visste då vaddu visste då vad duvisste då vad du vetdå vad du vet numen kom ihåg ibland dekom ihåg ibland de sakerihåg ibland de saker duibland de saker du vetde saker du vet nusaker du vet nu vardu vet nu var lärtvet nu var lärt frånnu var lärt från vadvar lärt från vad dulärt från vad du intefrån vad du inte visstevad du inte visste då

Jag visste att min mor var en god människa, en underbar person, men jag visste inte i vilken utsträckning tills folk kom till mig och berättade saker från hjärtat.Jag vet allt händer av en anledning, men ibland jag önskar att jag visste vad den anledningen var.Jag önskar att jag visste vad jag vet nu, när jag var yngre. Jag önskar att jag visste vad jag vet nu, när jag var starkareJag trodde jag visste vad kärlek var, men vad jag vet? Dessa dagar är borta för alltid, jag antar att jag ska bara låta dem gå.Jag visste inte vad kärlek kändes som tills jag träffade dig, men nu vet jag vad ett brustet hjärta känns alltför.Kanske ibland behöver människor förändras inte. Kanske du bara aldrig riktigt visste vilka de var.