Du kan erövra nästan någon rädsla om du bara kommer att göra upp dig att göra det. För kom ihåg, inte existerar någonstans rädsla utom i sinnet.


du-kan-erövra-nästan-någon-rädsla-om-bara-kommer-att-göra-upp-dig-att-göra-det-för-kom-ihåg-inte-existerar-någonstans-rädsla-utom-i
kanervranästannågonrädslaombarakommerattgrauppdigdetfrkomihåginteexisterarnågonstansutomsinnetdu kankan erövraerövra nästannästan någonnågon rädslarädsla omom dudu barabara kommerkommer attatt göragöra uppupp digdig attatt göragöra detför komkom ihåginte existerarexisterar någonstansnågonstans rädslarädsla utomutom ii sinnetdu kan erövrakan erövra nästanerövra nästan någonnästan någon rädslanågon rädsla omrädsla om duom du baradu bara kommerbara kommer attkommer att göraatt göra uppgöra upp digupp dig attdig att göraatt göra detför kom ihåginte existerar någonstansexisterar någonstans rädslanågonstans rädsla utomrädsla utom iutom i sinnetdu kan erövra nästankan erövra nästan någonerövra nästan någon rädslanästan någon rädsla omnågon rädsla om durädsla om du baraom du bara kommerdu bara kommer attbara kommer att görakommer att göra uppatt göra upp diggöra upp dig attupp dig att göradig att göra detinte existerar någonstans rädslaexisterar någonstans rädsla utomnågonstans rädsla utom irädsla utom i sinnetdu kan erövra nästan någonkan erövra nästan någon rädslaerövra nästan någon rädsla omnästan någon rädsla om dunågon rädsla om du bararädsla om du bara kommerom du bara kommer attdu bara kommer att görabara kommer att göra uppkommer att göra upp digatt göra upp dig attgöra upp dig att göraupp dig att göra detinte existerar någonstans rädsla utomexisterar någonstans rädsla utom inågonstans rädsla utom i sinnet

När du älskar, bara vara ärlig! Kom ihåg att det är bättre att tala sanning att göra någon gråta än att ljuga för att göra någon att le!Skratt dödar rädsla och utan rädsla att det kan finnas någon tro. För utan rädsla för djävulen finns inget behov av Gud.Rädsla är bara så djupt som sinnet gör... fruktar aldrig skuggor, de helt enkelt innebära att det finns en ljus shinning någonstans.Erövra din rädsla, så att du kan erövra världen.Puritanism. Det spökar rädsla för att någon, någonstans, kan vara glad.Det värsta misstaget du kan göra när du är ung är att ge upp sig själv och inte att utmana dig själv av rädsla för att misslyckas.