Drömmar som går i uppfyllelse är i huvudsak ingenting annat än en ren tillfällighet av önskemål med öde


drömmar-som-går-i-uppfyllelse-är-i-huvudsak-ingenting-annat-än-ren-tillfällighet-av-önskemål-med-öde
amos kafatadrmmarsomgåruppfyllelseärhuvudsakingentingannatänrentillfällighetavnskemålmeddedrömmar somsom gårgår ii uppfyllelseuppfyllelse äri huvudsakhuvudsak ingentingingenting annatannat änen renren tillfällighettillfällighet avav önskemålönskemål medmed ödedrömmar som gårsom går igår i uppfyllelsei uppfyllelse äruppfyllelse är iär i huvudsaki huvudsak ingentinghuvudsak ingenting annatingenting annat änannat än enän en renen ren tillfällighetren tillfällighet avtillfällighet av önskemålav önskemål medönskemål med ödedrömmar som går isom går i uppfyllelsegår i uppfyllelse äri uppfyllelse är iuppfyllelse är i huvudsakär i huvudsak ingentingi huvudsak ingenting annathuvudsak ingenting annat äningenting annat än enannat än en renän en ren tillfälligheten ren tillfällighet avren tillfällighet av önskemåltillfällighet av önskemål medav önskemål med ödedrömmar som går i uppfyllelsesom går i uppfyllelse ärgår i uppfyllelse är ii uppfyllelse är i huvudsakuppfyllelse är i huvudsak ingentingär i huvudsak ingenting annati huvudsak ingenting annat änhuvudsak ingenting annat än eningenting annat än en renannat än en ren tillfällighetän en ren tillfällighet aven ren tillfällighet av önskemålren tillfällighet av önskemål medtillfällighet av önskemål med öde

Drömmar går i uppfyllelse, om vi bara vill tillräckligt hårt, kan du ha något i livet om du offrar allt annat för det.
drömmar-går-i-uppfyllelse-om-vi-bara-vill-tillräckligt-hårt-kan-ha-något-i-livet-om-offrar-allt-annat-för-det
Drömmar går i uppfyllelse, om vi bara vill svårt kan enough.You har något i livet om du offrar allt annat för det. -James Matthew Barrie
drömmar-går-i-uppfyllelse-om-vi-bara-vill-svårt-kan-enoughyou-har-något-i-livet-om-offrar-allt-annat-för-det
Jag önskar drömmar var som önskemål och önskemål kom sant, orsak i mina drömmar jag är alltid med dig! -Aaron Chan
jag-önskar-drömmar-var-som-önskemål-och-önskemål-kom-sant-orsak-i-mina-drömmar-jag-är-alltid-med-dig
Ibland drömmar som går i uppfyllelse är drömmar du inte ens visste att du hade
ibland-drömmar-som-går-i-uppfyllelse-är-drömmar-inte-ens-visste-att-hade
Drömmar måste beaktas och accepteras. För en stor del av dem som går i uppfyllelse.
drömmar-måste-beaktas-och-accepteras-för-stor-del-av-dem-som-går-i-uppfyllelse
Gapet mellan våra drömmar och deras uppfyllelse kan överbryggas av de positiva kanaler i våra tankar och önskemål. -Kishore Bansal
gapet-mellan-våra-drömmar-och-deras-uppfyllelse-kan-överbryggas-av-de-positiva-kanaler-i-våra-tankar-och-önskemål