Drömmar måste beaktas och accepteras. För en stor del av dem som går i uppfyllelse.


drömmar-måste-beaktas-och-accepteras-för-stor-del-av-dem-som-går-i-uppfyllelse
drmmarmåstebeaktasochaccepterasfrstordelavdemsomgåruppfyllelsedrömmar måstemåste beaktasbeaktas ochoch accepterasför enen stordel avav demdem somsom gårgår ii uppfyllelsedrömmar måste beaktasmåste beaktas ochbeaktas och accepterasför en storen stor delstor del avdel av demav dem somdem som gårsom går igår i uppfyllelsedrömmar måste beaktas ochmåste beaktas och accepterasför en stor delen stor del avstor del av demdel av dem somav dem som gårdem som går isom går i uppfyllelsedrömmar måste beaktas och accepterasför en stor del aven stor del av demstor del av dem somdel av dem som gårav dem som går idem som går i uppfyllelse

Drömmar går i uppfyllelse, även för någon som inte kunde tala engelska och aldrig haft en musiklektion eller en stor del av en utbildning.
drömmar-går-i-uppfyllelse-även-för-någon-som-inte-kunde-tala-engelska-och-aldrig-haft-musiklektion-eller-stor-del-av-utbildning
Ibland drömmar som går i uppfyllelse är drömmar du inte ens visste att du hade
ibland-drömmar-som-går-i-uppfyllelse-är-drömmar-inte-ens-visste-att-hade
Drömmar som går i uppfyllelse är i huvudsak ingenting annat än en ren tillfällighet av önskemål med öde -Amos Kafata
drömmar-som-går-i-uppfyllelse-är-i-huvudsak-ingenting-annat-än-ren-tillfällighet-av-önskemål-med-öde
Drömma omöjligt eftersom drömmar går i uppfyllelse.
drömma-omöjligt-eftersom-drömmar-går-i-uppfyllelse
Drömmar går i uppfyllelse, om vi bara vill svårt kan enough.You har något i livet om du offrar allt annat för det. -James Matthew Barrie
drömmar-går-i-uppfyllelse-om-vi-bara-vill-svårt-kan-enoughyou-har-något-i-livet-om-offrar-allt-annat-för-det
Drömmar går i uppfyllelse, om vi bara vill tillräckligt hårt, kan du ha något i livet om du offrar allt annat för det.
drömmar-går-i-uppfyllelse-om-vi-bara-vill-tillräckligt-hårt-kan-ha-något-i-livet-om-offrar-allt-annat-för-det