Dröm kommer att besannas när du vaknat till situationen och arbeta på det med konsekvens.


dröm-kommer-att-besannas-när-vaknat-till-situationen-och-arbeta-på-det-med-konsekvens
anil sinhadrmkommerattbesannasnärvaknattillsituationenocharbetadetmedkonsekvensdröm kommerkommer attatt besannasbesannas närnär dudu vaknatvaknat tilltill situationensituationen ochoch arbetaarbeta påpå detdet medmed konsekvensdröm kommer attkommer att besannasatt besannas närbesannas när dunär du vaknatdu vaknat tillvaknat till situationentill situationen ochsituationen och arbetaoch arbeta påarbeta på detpå det meddet med konsekvensdröm kommer att besannaskommer att besannas näratt besannas när dubesannas när du vaknatnär du vaknat tilldu vaknat till situationenvaknat till situationen ochtill situationen och arbetasituationen och arbeta påoch arbeta på detarbeta på det medpå det med konsekvensdröm kommer att besannas närkommer att besannas när duatt besannas när du vaknatbesannas när du vaknat tillnär du vaknat till situationendu vaknat till situationen ochvaknat till situationen och arbetatill situationen och arbeta påsituationen och arbeta på detoch arbeta på det medarbeta på det med konsekvens

För att göra din dröm till verklighet på snabbast möjliga tid, arbeta med andra som delar på samma dröm med dig. -Terry Mark
för-att-göra-din-dröm-till-verklighet-på-snabbast-möjliga-tid-arbeta-med-andra-som-delar-på-samma-dröm-med-dig
När du känner att du inte kan hantera situationen och problem sedan överlämna dig själv till Gud allsmäktig har tro att han kommer att arbeta för dig. -Anurag Prakash Ray
när-känner-att-inte-kan-hantera-situationen-och-problem-sedan-överlämna-dig-själv-till-gud-allsmäktig-har-tro-att-han-kommer-att-arbeta-för
Varje sak i livet är ett val, och varje val kommer med en konsekvens. Tänk innan du väljer din Konsekvens. -Hussein Nishah
varje-sak-i-livet-är-ett-val-och-varje-val-kommer-med-konsekvens-tänk-innan-väljer-din-konsekvens
Älska dig själv, tro på dig själv, hitta ande och din dröm kommer att besannas.
Älska-dig-själv-tro-på-dig-själv-hitta-ande-och-din-dröm-kommer-att-besannas
Med en fantastisk dröm och bara när du kommer till den bästa delen, går larmet.
med-fantastisk-dröm-och-bara-när-kommer-till-den-bästa-delen-går-larmet
Ibland bön inte förändra situationen, men det förändrar vår inställning till situationen och ger oss hopp som förändrar ditt liv. -Nishan Panwar
ibland-bön-inte-förändra-situationen-men-det-förändrar-vår-inställning-till-situationen-och-ger-oss-hopp-som-förändrar-ditt-liv