Detta land har kommit att känna samma sak när kongressen är i session som när barnet får tag i en hammare.


detta-land-har-kommit-att-känna-samma-sak-när-kongressen-är-i-session-som-när-barnet-får-tag-i-hammare
dettalandharkommitattkännasammasaknärkongressenärsessionsombarnetfårtaghammaredetta landhar kommitkommit attatt kännakänna sammasamma saksak närnär kongressenkongressen äri sessionsession somsom närnär barnetbarnet fårfår tagtag ien hammaredetta land harland har kommithar kommit attkommit att kännaatt känna sammakänna samma saksamma sak närsak när kongressennär kongressen ärkongressen är iär i sessioni session somsession som närsom när barnetnär barnet fårbarnet får tagfår tag itag i eni en hammaredetta land har kommitland har kommit atthar kommit att kännakommit att känna sammaatt känna samma sakkänna samma sak närsamma sak när kongressensak när kongressen ärnär kongressen är ikongressen är i sessionär i session somi session som närsession som när barnetsom när barnet fårnär barnet får tagbarnet får tag ifår tag i entag i en hammaredetta land har kommit attland har kommit att kännahar kommit att känna sammakommit att känna samma sakatt känna samma sak närkänna samma sak när kongressensamma sak när kongressen ärsak när kongressen är inär kongressen är i sessionkongressen är i session somär i session som näri session som när barnetsession som när barnet fårsom när barnet får tagnär barnet får tag ibarnet får tag i enfår tag i en hammare

Detta land är ditt land och detta land är mitt land, visst, men världen drivs av dem som aldrig lyssnar på musik i alla fall.
detta-land-är-ditt-land-och-detta-land-är-mitt-land-visst-men-världen-drivs-av-dem-som-aldrig-lyssnar-på-musik-i-alla-fall
Den där känslan av avstötning du får när du har en baby och barnet börjar gråta.
den-där-känslan-av-avstötning-får-när-har-baby-och-barnet-börjar-grå
Jag kommer att känna jämlikhet har kommit när vi kan välja att kontor kvinnor som är så inkompetent som några av de män som redan finns.
jag-kommer-att-känna-jämlikhet-har-kommit-när-vi-kan-välja-att-kontor-kvinnor-som-är-så-inkompetent-som-några-av-de-män-som-redan-finns
I samma ögonblick för åtgärder har kommit, och jag vet att jag kan lita på dig att rädda vårt land.
i-samma-ögonblick-för-åtgärder-har-kommit-och-jag-vet-att-jag-kan-lita-på-dig-att-rädda-vårt-land
Lycka startar inte när detta att eller annan sak är löst. Lycka är vad som händer nu när du uppskattar vad du har. -Senora Roy
lycka-startar-inte-när-detta-att-eller-annan-sak-är-löst-lycka-är-vad-som-händer-nu-när-uppskattar-vad-har
Innerst även den mest härdade kriminella svälter för samma sak som motiverar oskyldiga barnet: kärlek och acceptans -Lily Fairchilde
innerst-även-den-mest-härdade-kriminella-svälter-för-samma-sak-som-motiverar-oskyldiga-barnet-kärlek-och-acceptans