Det verkliga problemet Amerika står inför är inte den globala uppvärmningen, men den globala lättja.


det-verkliga-problemet-amerika-står-inför-är-inte-den-globala-uppvärmningen-men-den-globala-lättja
detverkligaproblemetamerikastårinfrärintedenglobalauppvärmningenmenlättjadet verkligaverkliga problemetproblemet amerikaamerika stårstår införinför ärär inteinte denden globalaglobala uppvärmningenmen denden globalaglobala lättjadet verkliga problemetverkliga problemet amerikaproblemet amerika ståramerika står införstår inför ärinför är inteär inte deninte den globaladen globala uppvärmningenmen den globaladen globala lättjadet verkliga problemet amerikaverkliga problemet amerika stårproblemet amerika står införamerika står inför ärstår inför är inteinför är inte denär inte den globalainte den globala uppvärmningenmen den globala lättjadet verkliga problemet amerika stårverkliga problemet amerika står införproblemet amerika står inför äramerika står inför är intestår inför är inte deninför är inte den globalaär inte den globala uppvärmningen

Amerika har inte lett men flydde i frågan om den globala uppvärmningen.Rätt svar till den icke-problemet med den globala uppvärmningen är att ha modet att göra någonting.Den radikala högern är så homofoba att de är skylla den globala uppvärmningen på AIDS täcket.Jag ska erkänna att jag är varm, men inte klandra mig för den globala uppvärmningen.Bill Gates är en relativ nykomling i kampen mot den globala uppvärmningen, men han är redan skiftande debatten om klimatförändringar.En stor del av debatten om den globala uppvärmningen bygger på rädsla, snarare än vetenskap.