Det var inte den yttre granduer av den romerska men den inre enkelheten i kristna som levde genom tiderna.


det-var-inte-den-yttre-granduer-av-den-romerska-men-den-inre-enkelheten-i-kristna-som-levde-genom-tiderna
charles lindberghdetvarintedenyttregrandueravromerskameninreenkelhetenkristnasomlevdegenomtidernadet varvar inteinte denden yttreyttre granduergranduer avav denden romerskaromerska menmen denden inreinre enkelhetenenkelheten ii kristnakristna somsom levdelevde genomgenom tidernadet var intevar inte deninte den yttreden yttre grandueryttre granduer avgranduer av denav den romerskaden romerska menromerska men denmen den inreden inre enkelheteninre enkelheten ienkelheten i kristnai kristna somkristna som levdesom levde genomlevde genom tidernadet var inte denvar inte den yttreinte den yttre granduerden yttre granduer avyttre granduer av dengranduer av den romerskaav den romerska menden romerska men denromerska men den inremen den inre enkelhetenden inre enkelheten iinre enkelheten i kristnaenkelheten i kristna somi kristna som levdekristna som levde genomsom levde genom tidernadet var inte den yttrevar inte den yttre granduerinte den yttre granduer avden yttre granduer av denyttre granduer av den romerskagranduer av den romerska menav den romerska men denden romerska men den inreromerska men den inre enkelhetenmen den inre enkelheten iden inre enkelheten i kristnainre enkelheten i kristna somenkelheten i kristna som levdei kristna som levde genomkristna som levde genom tiderna

Den yttre människan är svängdörren; den inre människan är fortfarande gångjärn. -Meister Eckhart
den-yttre-människan-är-svängdörren-den-inre-människan-är-fortfarande-gångjärn
Kristus inte rädda oss genom att agera en liknelse om den gudomliga kärleken han agerar liknelsen av gudomlig kärlek genom att spara oss. Det är den kristna tron.
kristus-inte-rädda-oss-genom-att-agera-liknelse-om-den-gudomliga-kärleken-han-agerar-liknelsen-av-gudomlig-kärlek-genom-att-spara-oss-det-är-den
Kanske den mest motbjudande karaktär som USA någonsin producerats var den kristna affärsman -Henry Louis Mencken
kanske-den-mest-motbjudande-karaktär-som-usa-någonsin-producerats-var-den-kristna-affärsman
Om du vill ändra något i ditt liv, fokusera på det inre, och Gud tar hand om den yttre.
om-vill-ändra-något-i-ditt-liv-fokusera-på-det-inre-och-gud-tar-hand-om-den-yttre
Jag var också den romantiska ledningen i The Boston Strangler - Jag var den enda som levde för att berätta historien - så jag kallade mig den romantiska ledningen.
jag-var-också-den-romantiska-ledningen-i-the-boston-strangler-jag-var-den-enda-som-levde-för-att-berätta-historien-så-jag-kallade-mig-den
Oavsett hur avancerade spel på telefoner får, kommer den klassiska Nokia Snake vara den bästa telefonen spelet genom tiderna.
oavsett-hur-avancerade-spel-på-telefoner-får-kommer-den-klassiska-nokia-snake-vara-den-bästa-telefonen-spelet-genom-tiderna