Det var en ära och ett privilegium att komma fram till detta land 16 år sedan med nästan inga pengar i fickan. Mycket har hänt sedan dess.


det-var-ära-och-ett-privilegium-att-komma-fram-till-detta-land-16-år-sedan-med-nästan-inga-pengar-i-fickan-mycket-har-hänt-sedan-dess
detvaräraochettprivilegiumattkommaframtilldettaland16årsedanmednästaningapengarfickanmycketharhäntdessdet varvar enen äraära ochoch ettett privilegiumprivilegium attatt kommakomma framfram tilltill dettadetta landår sedansedan medmed nästannästan ingainga pengarpengar ii fickanmycket harhar hänthänt sedansedan dessdet var envar en äraen ära ochära och ettoch ett privilegiumett privilegium attprivilegium att kommaatt komma framkomma fram tillfram till dettatill detta landdetta land 16land 16 år16 år sedanår sedan medsedan med nästanmed nästan inganästan inga pengaringa pengar ipengar i fickanmycket har hänthar hänt sedanhänt sedan dessdet var en äravar en ära ochen ära och ettära och ett privilegiumoch ett privilegium attett privilegium att kommaprivilegium att komma framatt komma fram tillkomma fram till dettafram till detta landtill detta land 16detta land 16 årland 16 år sedan16 år sedan medår sedan med nästansedan med nästan ingamed nästan inga pengarnästan inga pengar iinga pengar i fickanmycket har hänt sedanhar hänt sedan dessdet var en ära ochvar en ära och etten ära och ett privilegiumära och ett privilegium attoch ett privilegium att kommaett privilegium att komma framprivilegium att komma fram tillatt komma fram till dettakomma fram till detta landfram till detta land 16till detta land 16 årdetta land 16 år sedanland 16 år sedan med16 år sedan med nästanår sedan med nästan ingasedan med nästan inga pengarmed nästan inga pengar inästan inga pengar i fickanmycket har hänt sedan dess

Jag kunde försörja mig på egen hand ungefär sex år sedan. Fram till dess var jag bara skrapa av.
jag-kunde-försörja-mig-på-egen-hand-ungefär-sex-år-sedan-fram-till-dess-var-jag-bara-skrapa-av
Hela kärnan i Amerika är förhoppningen att först göra pengar - sedan tjäna pengar med pengar - sedan göra massor av pengar med massor av pengar. -Paul Erdman
hela-kärnan-i-amerika-är-förhoppningen-att-först-göra-pengar-sedan-tjäna-pengar-med-pengar-sedan-göra-massor-av-pengar-med-massor-av
Fakta: fredag ​​den 13: e händer 3 gånger i år, var 13 veckor bortsett från den andra. Detta har inte hänt sedan 1984. Lycklig fredag ​​den 13: e.
fakta-fredag-​​den-13-e-händer-3-gånger-i-år-var-13-veckor-bortsett-från-den-andra-detta-har-inte-hänt-sedan-1984-lycklig-fredag-​​den
Jag kan se att om detta var ett album gjort 10 eller 15 år sedan kunde vi se var vi går vidare till någon annan plats
jag-kan-se-att-om-detta-var-ett-album-gjort-10-eller-15-år-sedan-kunde-vi-se-var-vi-går-vidare-till-någon-annan-plats
Du är inte samma person du var för ett år sedan, för en månad sedan, eller en vecka sedan du alltid växande erfarenheter inte stoppa det är livet.
du-är-inte-samma-person-var-för-ett-år-sedan-för-månad-sedan-eller-vecka-sedan-alltid-växande-erfarenheter-inte-stoppa-det-är-livet
Och häri ger jag mitt råd: för detta är lämpligt för dig, som har påbörjats innan, inte bara att göra, men också att vara fram ett år sedan. -Bible
och-häri-ger-jag-mitt-råd-för-detta-är-lämpligt-för-dig-som-har-påbörjats-innan-inte-bara-att-göra-men-också-att-vara-fram-ett-år-sedan