Det tar inget geni för att konstatera att ett enmansband blir aldrig mycket stor


det-tar-inget-geni-för-att-konstatera-att-ett-enmansband-blir-aldrig-mycket-stor
charles garfielddettaringetgenifrattkonstateraettenmansbandbliraldrigmycketstordet tartar ingetinget genigeni förför attatt konstaterakonstatera attatt ettett enmansbandblir aldrigaldrig mycketmycket stordet tar ingettar inget geniinget geni förgeni för attför att konstateraatt konstatera attkonstatera att ettatt ett enmansbandett enmansband blirenmansband blir aldrigblir aldrig mycketaldrig mycket stordet tar inget genitar inget geni föringet geni för attgeni för att konstateraför att konstatera attatt konstatera att ettkonstatera att ett enmansbandatt ett enmansband blirett enmansband blir aldrigenmansband blir aldrig mycketblir aldrig mycket stordet tar inget geni förtar inget geni för attinget geni för att konstaterageni för att konstatera attför att konstatera att ettatt konstatera att ett enmansbandkonstatera att ett enmansband bliratt ett enmansband blir aldrigett enmansband blir aldrig mycketenmansband blir aldrig mycket stor

När mänsklig kraft blir så stor och original som vi kan stå för det endast som ett slags gudomlig fantasi, vi kallar det geniEn stor attityd blir en stor dag som blir en stor månad som blir ett fantastiskt år som blir ett bra liv.Det tar en hel del tid att vara ett geni, måste du sitta så mycket att göra ingenting, verkligen inte göra någonting.Jag har lärt mig någon idiot kan skriva en dålig annons, men det tar ett verkligt geni för att hålla händerna på en god man.Vad är geni, i alla fall, om det inte är förmågan att ge ett adekvat svar på en stor utmaning?Tar aldrig något för givet... vi aldrig tycks inse vad vi har tills det inte längre vår då blir det enda vi vill.