Det största i livet är att hitta någon som vet allt om dig och dina misstag och beklagar och ändå fortfarande find..the bäst i dig


det-största-i-livet-är-att-hitta-någon-som-vet-allt-om-dig-och-dina-misstag-och-beklagar-och-ändå-fortfarande-findthe-bäst-i-dig
ritu ghatoureydetstrstalivetäratthittanågonsomvetalltomdigochdinamisstagbeklagarändåfortfarandefindthebästdet störstastörsta ii livetlivet ärär attatt hittahitta någonnågon somsom vetvet alltallt omom digdig ochoch dinadina misstagmisstag ochoch beklagarbeklagar ochoch ändåändå fortfarandebäst ii digdet största istörsta i liveti livet ärlivet är attär att hittaatt hitta någonhitta någon somnågon som vetsom vet alltvet allt omallt om digom dig ochdig och dinaoch dina misstagdina misstag ochmisstag och beklagaroch beklagar ochbeklagar och ändåoch ändå fortfarandebäst i digdet största i livetstörsta i livet äri livet är attlivet är att hittaär att hitta någonatt hitta någon somhitta någon som vetnågon som vet alltsom vet allt omvet allt om digallt om dig ochom dig och dinadig och dina misstagoch dina misstag ochdina misstag och beklagarmisstag och beklagar ochoch beklagar och ändåbeklagar och ändå fortfarandedet största i livet ärstörsta i livet är atti livet är att hittalivet är att hitta någonär att hitta någon somatt hitta någon som vethitta någon som vet alltnågon som vet allt omsom vet allt om digvet allt om dig ochallt om dig och dinaom dig och dina misstagdig och dina misstag ochoch dina misstag och beklagardina misstag och beklagar ochmisstag och beklagar och ändåoch beklagar och ändå fortfarande

Den största utmaningen i livet är att hitta någon som vet alla dina brister, skillnader och misstag och ändå ser det bästa hos dig.Det största i livet är att hitta någon som vet alla dina misstag och skillnader och fortfarande finner du helt fantastisk.Det bästa i livet är att hitta någon som vet alla dina misstag och svagheter och fortfarande tycker att du är helt fantastisk.Det bästa i livet är att hitta någon som vet alla dina brister, misstag och svagheter och fortfarande tycker att du är helt fantastisk.Det bästa i livet är att hitta någon som vet alla dina brister, misstag, och svagheter, och fortfarande tycker att du är helt fantastisk.Det bästa i livet är att hitta någon som vet alla dina brister, misstag och svagheter, och fortfarande tycker att du är helt fantastisk.