Det nya året kommer att bli den gamla om du håller på att göra samma gamla saker.


det-nya-året-kommer-att-bli-den-gamla-om-håller-på-att-göra-samma-gamla-saker
jean-paul malfattidetnyaåretkommerattblidengamlaomhållergrasammasakerdet nyanya åretåret kommerkommer attatt blibli denden gamlagamla omom dudu hållerhåller påpå attatt göragöra sammasamma gamlagamla sakerdet nya åretnya året kommeråret kommer attkommer att bliatt bli denbli den gamladen gamla omgamla om duom du hållerdu håller påhåller på attpå att göraatt göra sammagöra samma gamlasamma gamla sakerdet nya året kommernya året kommer attåret kommer att blikommer att bli denatt bli den gamlabli den gamla omden gamla om dugamla om du hållerom du håller pådu håller på atthåller på att görapå att göra sammaatt göra samma gamlagöra samma gamla sakerdet nya året kommer attnya året kommer att bliåret kommer att bli denkommer att bli den gamlaatt bli den gamla ombli den gamla om duden gamla om du hållergamla om du håller påom du håller på attdu håller på att görahåller på att göra sammapå att göra samma gamlaatt göra samma gamla saker

Det gamla året är borta och det nya året kommer att ge allt som du missade förra året! Har en gunga 2014 framåt.
det-gamla-året-är-borta-och-det-nya-året-kommer-att-ge-allt-som-missade-förra-året-har-gunga-2014-framåt
Jag hoppas att det nya året kan du säga farväl till den gamla och hej till nya saker som är på väg din väg.
jag-hoppas-att-det-nya-året-kan-säga-farväl-till-den-gamla-och-hej-till-nya-saker-som-är-på-väg-din-väg
Saker förändras, det är bara en del av livet. I stället för att hänga på de gamla saker, börjar anamma nya saker, kommer du att bli mycket lyckligare.
saker-förändras-det-är-bara-del-av-livet-i-stället-för-att-hänga-på-de-gamla-saker-börjar-anamma-nya-saker-kommer-att-bli-mycket
Gör nya vänner men glömmer din gamla eftersom nya är silver och gamla är guld inte.
gör-nya-vänner-men-glömmer-din-gamla-eftersom-nya-är-silver-och-gamla-är-guld-inte
Många människor ser fram emot det nya året för en ny start på gamla vanor.
många-människor-ser-fram-emot-det-nya-året-för-ny-start-på-gamla-vanor
En optimist stannar uppe till midnatt för att se det nya året i en pessimist stannar upp för att se det gamla året bladen.. -Bill Vaughn
en-optimist-stannar-uppe-till-midnatt-för-att-se-det-nya-året-i-pessimist-stannar-upp-för-att-se-det-gamla-året-bladen