Det krävs stor kunskap bara att inse omfattningen av din egen okunnighet.


det-krävs-stor-kunskap-bara-att-inse-omfattningen-av-din-egen-okunnighet
detkrävsstorkunskapbaraattinseomfattningenavdinegenokunnighetdet krävskrävs storkunskap barabara attatt inseinse omfattningenomfattningen avav dindin egenegen okunnighetdet krävs storkrävs stor kunskapstor kunskap barakunskap bara attbara att inseatt inse omfattningeninse omfattningen avomfattningen av dinav din egendin egen okunnighetdet krävs stor kunskapkrävs stor kunskap barastor kunskap bara attkunskap bara att insebara att inse omfattningenatt inse omfattningen avinse omfattningen av dinomfattningen av din egenav din egen okunnighetdet krävs stor kunskap barakrävs stor kunskap bara attstor kunskap bara att insekunskap bara att inse omfattningenbara att inse omfattningen avatt inse omfattningen av dininse omfattningen av din egenomfattningen av din egen okunnighet

Verklig kunskap är att veta omfattningen av sin okunnighet.Kunskap kommer alltid styra okunnighet och ett folk som menar att vara sin egen guvernörer måste beväpna sig med den makt som kunskap ger.Tröskeln till templet av visdom är en kunskap om vår egen okunnighet.Inte okunnighet, men okunnighet om okunnighet, är död kunskap.Det finns bara en bra, kunskap, och en ond, okunnighetDu kan inte hitta kunskap genom att arrangera din okunnighet.