Det kommer alltid att finnas någon bättre än dig, det kommer alltid att finnas någon värre... men det finns ingen exakt som du!


det-kommer-alltid-att-finnas-någon-bättre-än-dig-det-kommer-alltid-att-finnas-någon-värre-men-det-finns-ingen-exakt-som
nishan panwardetkommeralltidattfinnasnågonbättreändigdetvärremenfinnsingenexaktsomdet kommerkommer alltidalltid attatt finnasfinnas någonnågon bättrebättre änän digdet kommerkommer alltidalltid attatt finnasfinnas någonnågon värrevärre menmen detdet finnsfinns ingeningen exaktexakt somsom dudet kommer alltidkommer alltid attalltid att finnasatt finnas någonfinnas någon bättrenågon bättre änbättre än digdet kommer alltidkommer alltid attalltid att finnasatt finnas någonfinnas någon värrenågon värre menvärre men detmen det finnsdet finns ingenfinns ingen exaktingen exakt somexakt som dudet kommer alltid attkommer alltid att finnasalltid att finnas någonatt finnas någon bättrefinnas någon bättre ännågon bättre än digdet kommer alltid attkommer alltid att finnasalltid att finnas någonatt finnas någon värrefinnas någon värre mennågon värre men detvärre men det finnsmen det finns ingendet finns ingen exaktfinns ingen exakt somingen exakt som dudet kommer alltid att finnaskommer alltid att finnas någonalltid att finnas någon bättreatt finnas någon bättre änfinnas någon bättre än digdet kommer alltid att finnaskommer alltid att finnas någonalltid att finnas någon värreatt finnas någon värre menfinnas någon värre men detnågon värre men det finnsvärre men det finns ingenmen det finns ingen exaktdet finns ingen exakt somfinns ingen exakt som du

Det kommer alltid att finnas någon som inte gillar dig.
det-kommer-alltid-att-finnas-någon-som-inte-gillar-dig
Det kommer alltid att finnas män kämpar för att ändra, och det kommer alltid att finnas de som styrs av det förflutna. -Ernest Gaines
det-kommer-alltid-att-finnas-män-kämpar-för-att-ändra-och-det-kommer-alltid-att-finnas-de-som-styrs-av-det-förflutna
Att vara singel är cool... Men det är skönt att ha någon som du vet kommer alltid att finnas där för dig.
att-vara-singel-är-cool-men-det-är-skönt-att-ha-någon-som-vet-kommer-alltid-att-finnas-där-för-dig
Det kommer alltid att finnas någon som tar en motvilja till dig och du kan inte slösa tid på att oroa det. -Paula Radcliffe
det-kommer-alltid-att-finnas-någon-som-tar-motvilja-till-dig-och-kan-inte-slö-tid-på-att-oroa-det
En trevlig person kommer alltid att finnas i minnet, kommer en bättre människa alltid i drömmen. Men en uppriktig person kommer alltid att vara i hjärtat.
en-trevlig-person-kommer-alltid-att-finnas-i-minnet-kommer-bättre-människa-alltid-i-drömmen-men-uppriktig-person-kommer-alltid-att-vara-i
Det kommer alltid att finnas någon som är villig att skada dig, sätta dig ner, skvaller om dig, förringa dina prestationer och bedöma din själ. -Jhiess Krieg
det-kommer-alltid-att-finnas-någon-som-är-villig-att-skada-dig-sätta-dig-ner-skvaller-om-dig-förringa-dina-prestationer-och-bedö-din-själ