Det finns en sak som jag skulle bryta upp över och det är om hon fångade mig med en annan kvinna. Jag skulle inte stå för det.


det-finns-sak-som-jag-skulle-bryta-upp-över-och-det-är-om-hon-fångade-mig-med-annan-kvinna-jag-skulle-inte-stå-för-det
steve martindetfinnssaksomjagskullebrytauppverochdetäromhonfångademigmedannankvinnajaginteståfrdetdet finnsfinns enen saksak somsom jagjag skulleskulle brytabryta uppupp överöver ochoch detdet ärär omom honhon fångadefångade migmig medmed enen annanannan kvinnajag skulleskulle inteinte ståstå förför detdet finns enfinns en saken sak somsak som jagsom jag skullejag skulle brytaskulle bryta uppbryta upp överupp över ochöver och detoch det ärdet är omär om honom hon fångadehon fångade migfångade mig medmig med enmed en annanen annan kvinnajag skulle inteskulle inte ståinte stå förstå för detdet finns en sakfinns en sak somen sak som jagsak som jag skullesom jag skulle brytajag skulle bryta uppskulle bryta upp överbryta upp över ochupp över och detöver och det äroch det är omdet är om honär om hon fångadeom hon fångade mighon fångade mig medfångade mig med enmig med en annanmed en annan kvinnajag skulle inte ståskulle inte stå förinte stå för detdet finns en sak somfinns en sak som jagen sak som jag skullesak som jag skulle brytasom jag skulle bryta uppjag skulle bryta upp överskulle bryta upp över ochbryta upp över och detupp över och det äröver och det är omoch det är om hondet är om hon fångadeär om hon fångade migom hon fångade mig medhon fångade mig med enfångade mig med en annanmig med en annan kvinnajag skulle inte stå förskulle inte stå för det

Det finns en sak som jag skulle bryta upp över, och det är om hon fångade mig med en annan kvinna. Jag kommer inte stå för det. -Steve Martin
det-finns-sak-som-jag-skulle-bryta-upp-över-och-det-är-om-hon-fångade-mig-med-annan-kvinna-jag-kommer-inte-stå-för-det
Om mitt namn var Mario jag skulle komma in så många relationer som jag kan bara så jag kunde bryta upp med dem och säga:
om-mitt-namn-var-mario-jag-skulle-komma-in-så-många-relationer-som-jag-kan-bara-så-jag-kunde-bryta-upp-med-dem-och-säga-det-är-inte-det-är-mig
Do not tell en kvinna att hon är ganska; berätta för henne finns det ingen annan kvinna som hon, och alla vägar öppnas för dig -Jules Renard
do-not-tell-kvinna-att-hon-är-ganska-berätta-för-henne-finns-det-ingen-annan-kvinna-som-hon-och-alla-vägar-öppnas-för-dig
Jag inte alltid lita på mina egna instinkter. Det skulle vara trevligt om någon annan skulle tala om för mig vad jag ska göra med mitt liv!
jag-inte-alltid-lita-på-mina-egna-instinkter-det-skulle-vara-trevligt-om-någon-annan-skulle-tala-om-för-mig-vad-jag-ska-göra-med-mitt-liv
Jag vill verkligen kampanj finansiera reformen. Jag önskar bara att det skulle göra det på ett sätt som skulle stå upp mot en konstitutionell utmaning.
jag-vill-verkligen-kampanj-finansiera-reformen-jag-önskar-bara-att-det-skulle-göra-det-på-ett-sätt-som-skulle-stå-upp-konstitutionell
Jag sa att jag skulle vänta för evigt för henne, men det var innan jag hittade någon annan som skulle ge en skjuts hem mig. -Hussein Nishah
jag-att-jag-skulle-vänta-för-evigt-för-henne-men-det-var-innan-jag-hittade-någon-annan-som-skulle-ge-skjuts-hem-mig